وزارت اطالعات وابسته به هيچ جريان سياسي نيست

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزير اطالعات تاكيد كرد: وزارت اطالعات در انجام تكاليف و وظايف محوله تمايالت جناحي، قومي و سياسي را دخالت نميدهد. حجتاالسالم سيدمحمود علوي وزير اطالعات گفت: سربازان گمنام ام//ام زمان)عج( در وزارت اطالعات در انجام تكاليف و وظايف محوله تمايالت جناحي، قومي و سياس//ي را دخالت ن//داده و بهطور صرف براس//اس موازين شرع مقدس اس//الم و در چارچوب قانون با رعايت اخالق اسالمي در تامين امنيت جامعه نقشآفريني ميكنند.

وي با بيان اينكه وزارت اطالعات براساس رهنمودهاي رهبر معظم انق//الب فعاليت ميكند، اظهار كرد: جذب حداكثري و دفع حداقلي راهبرد اساسي اين نهاد است. علوي ادامه داد: افراد و تشكلهايي كه به اصل نظام و واليت فقيه معتقد بوده و آنها را قبول دارند با ساليق گوناگون در جمهوري اس//المي مجاز به فعاليت سياسي و اجتماعي هستند، هرچند ممكن است در مسايل فرعي اختالف نظرهايي بين افراد و گروهها وجود داشته باشد كه وزارت اطالعات با توجه به جايگاه خود در اين امور دخالت نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.