الحاق يك ناو موشكانداز به ناوگان شمال نيروي دريايي

Jahan e-Sanat - - News -

فرمانده نيروي دريايي از الحاق ناو موشكانداز »سپر« به ناوگان شمال نيروي دريايي در آيندهاي نزديك خبر داد. امير دريادار سياري در جمع كاركنان منطقه دوم واليت جاسك طي سخناني با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ابتداي سال جديد خاطرنش//ان كرد: پس از ابالغ تدبير فرماندهي معظم كل قوا در سال 1378 مبني بر لزوم ساخت ناو موشكانداز، اولين ناو ما تحت عنوان پيكان در سال 1382 به ناوگان شمال ملحق شد، سال 85 ناو جوشن و سال 88 ناو درفش را به آب انداختيم.

در سال 93 ناوشكن دماوند رونمايي شد و در آينده بسيار نزديك طي سالجاري آيين الحاق ناو موشكانداز »سپر« را به ناوگان شمال نيرويدرياييراهبرديارتشبرگزارميكنيموبههمينترتيبساخت و سازها در يگانهاي جنوبي ما اجرا شده و خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.