برگ برنده روحانی

Jahan e-Sanat - - News -

شاید بتوان گفت با انقالب نفتی که روز گذشته رقم خورد، امید تازهای برای استمرار دولت روحانی شکل گرفت.

بهتری//ن روزه//ای اقتصاد ای//ران را در اولین ماه فصل به//ار تجربه کردیم به طوری ک//ه پس ار تورم تک رقمی و رش//د دو رقمی اقتصادی، حال هم بهرهبرداری از 6 فاز پارسجنوبی در یک روز، کافی اس//ت تا روحانی با دست پر وارد گود انتخاباتی ش//ود و برگ برنده نفتی را پیش از انتخابات رو کند.

اگرچه اتفاق نفتی روز گذشته به مزاج منتقدان دولت خوش نیامد اما واقعیت این است که روحانی کار ناتمام دولتهای قبل را تمام کرد و برگ برنده نفتی را پیش از انتخابات رو کرد.

با این اوصاف به جرات میتوان گفت در حال حاضر روحانی یکی از خوشحالترین مردان دولت یازدهم است و به اعتقاد وی ایران به اوجش رسیده است.

27 فروردین6931؛روزماندگارصنعتنفتوگازایرانبه عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم ثبت شد.

آنچهروزگذشتهدرافتتاحفازهای71 تا12 پارسجنوبیبا حضور رییسجمهور دولت یازدهم و وزیر نفت رخ داد نمونهای بارز از حرکت در مسیر درست است که درنهایت به سبقت ایران از قطر در تولید از این میدان میانجامد.

اما نکته قابل تامل در به ثمر رسیدن طرحی که اتفاقا اساس آن در دوره مدیریت زنگنه در دولتهای هفتم و هشتم بنا شد، همین حرکت در مسیر درست است. اگر بیاموزیم که با تغییر دولتهاوبهقدرترسیدنجناحهایمختلفادامهفعالیتهای صحیح و زیربنایی و ضروری کشور را فدای دعواهای حزبی نکنیم و از حرکت در مسیر درست بازنمانیم، چه بسا پیش از اینها به موفقیتی که هماکنون رسیدهایم، دست مییافتیم.

موفقیت در بهرهبرداری از فازهای مختلف پارسجنوبی و همچنین تولید از الیههای نفتی این میدان، مدیون اقدامات زیربنایی و خردمندانهای اس//ت که در س//الهای نه چندان دور و در ابتدای دولت هفتم در س//الهای 1376 و 1377 و با تاسیس شرکتهای نفت و گاز پارس، پترو پارس و توسعه پترو ایران آغاز شد.

اگرچه موقعیت این شرکتها بهویژه شرکتهای پتروپارس و توسعه پتروایران در دو دولت نهم و دهم به شدت تضعیف و فعالیتهای این ش//رکتها بسیار محدود شد اما با آمدن دوباره وزیری که خود برای رسیدن به اهداف بلندمدتی که در برنامههای مختلف توس//عه کشور نیز ترسیم شده است، رونق به صنعت نفت کش//ور بازگشت به طوری که شاهد به ثمررس//یدن آن و بهرهبرداری از طرحهایی که از بزرگترین سرمایهگذاریهای تاریخ کشور است هستیم.

زمانی که بیژن نامدار زنگنه در شهریور 1392 فازهای 12 و 15 ت//ا 21 پارسجنوبی را به عنوان بخشهای اولویتدار وزارت نفت دولت یازدهم معرفی کرد، شاید خیلیها گمان میکردند که انجام آن یک رویای دستنیافتنی است اما شاهد آنیم که با وجود وزیری که مس//یر درس//ت و حرکت در این مسیر را به خوبی میداند، امروز دستیابی به چنین موفقیتی محقق شده است.

نکته جالبتر ش//روع برداش//ت از الیههای نفتی میدان پارسجنوبی اس//ت که اگرچه زمانی آرزویی محال به شمار میرفت و )در حالی که قطر بیش از 25 سال است که تولید از آن را آغاز کرده است( با وجود تحریمها به تاخیر میافتاد، با استقرار نخستین شناور پاالیشگاهی در اسفندماه سال گذشته بانام ‪FPSO CYRUS‬ درآبهایخلیجهمیشهفارستولید به میزان 25 تا 35 هزار بشکه نفت در روز از الیههای نفتی این میدان آغاز شد.

طرح توس//عه الیههای نفتی میدان پارسجنوبی توسط شرکت ملی نفت ایران به روش بیع متقابل و واگذاری کار به شرکتتوسعهپتروایراندرسال3831 وانتهایدولتهشتم و در زمان وزارت زنگنه انجام ش//د، اما در مدت هشت ساله دولت نهم و دهم و به دلیل خروج از مسیر درست و تضعیف شرکتهایی نظیر شرکت توسعه پتروایران روند اجرایی شدن این پروژه به تاخیر افتاد و قطرهای نفت تولید نشد.

خروج از مسیر درست و تقدم تعصبات جناحی بر منطق و تصمیمگیریهای لحظهای، نتیجهای جز تضعیف چنین ش//رکتهایی که با هدف ارتقا و بهرهگیری از توان و تجربه پیمانکاران داخلی و با رویکرد انتقال دانش مدیریت پروژه و فناوری روز دنیا به داخل کشور تاسیس شدهاند، نخواهد داشت. درحالی که این شرکتها میتوانند با وجود سیاستگذاریها و حمایته//ای صحی//ح نظیر آنچه که بی//ژن نامدار زنگنه در س//الهای آغازین دولت هفتم اجرای//ی کرد، به بازوهای قدرتمند شرکت ملی نفت ایران تبدیل شوند تا ضمن حضور در عرصههای گوناگون بینالمللی، توان رقابت با شرکتهای خارجی فعال در حوزه نفت و گاز را داشته باشند. عالوه براین در ش//رایط تحریم با تکیه بر توان متخصصان داخلی چنین شرکتهایی، پروژههایی نظیر برداشت نفت از الیههای نفتی میدان پارسجنوبی با موفقیت به انجام رسید.

این سیاست ضروری است در تمامی بخشهای مختلف کش//ور و در تمام//ی صنایع مورد توجه ق//رار گیرد تا نظیر کش//ورهای توس//عهیافته با تغییر دولتها، ادامه حرکت در مسیر درست ادامه یابد و معضل بزرگ پروژههای نیمه تمام به پایان برسد.

امید اس//ت با اعتم//اد به مدیریت چنین اف//رادی که با برنامهریزیهای صحیح و سیاس//تگذاریهایی خردمندانه، در اندیش//ه پیش//رفت کشور و توس//عه پایدار این مرز و بوم هستند، گامی بلند در مسیر درست که منتهی به موفقیت است، برداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.