هدایتبانکهابهسمتحمایتازتولیدواشتغال

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاس//ت این نهاد در تامین مالی بنگاههای اقتصادی کش//ور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اولویت بانک مرکزی تزریق پول نیست بلکه هدایت بانکها به سمت حمایت از تولید و اشتغال است.

ابوالفضل اکرمی درباره ش//یوه بانک مرکزی ب//رای تحقق اهداف »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« اظهار داشت: اولویت بانک مرکزی گسترش نقدینگی از طریق ضریب فزایندگی است. وی درباره اینکه آیا ممکن است از منابع بانک مرکزی برای این کار استفاده شود، توضیح داد: منابع بانک مرکزی در هر حال پول پرقدرت و خطرناک و به تعبیری پول داغ است و اولویت بانک مرکزی این نیست که پول بیرونی به اقتصاد تزریق کند.

او اظهار داش//ت: اس//تفاده از پول درونی یعنی پولی که قبال وجود داشته شیوه مورد نظر بانک مرکزی است تا از طریق ضریب فزاینده نسبت به خلق پول اقدام شود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حتیاالمکان بنایی برای تزریق پایه پولی نداریم، گفت: اگر بتوانیم مسایل و مشکالت نظام بانکی را حل کنیم، بانکها در زمینه حمایت از تولید و اشتغال فعال میشوند.

وی در پاس//خ به اینکه چرا در س//ال 94 بانک مرکزی برای تامین مالی دو خودروساز بزرگ، اقدام به استفاده از منابع خود کرد، توضیح داد: اینها موارد خاصی اس//ت که بانک مرکزی در موارد ضرورت و به ش//کل موردی ورود میکند.

مدی//ر کل اقتصادی بانک مرکزی حمای//ت مالی از بنگاههای تولیدی را از کارکردهای نهادهای پولی و مالی کشور دانست و در عین حال تاکید کرد: برای موفقیت در زمینه تولید و اشتغال، مردم نیز باید برای خرید این کاالها رغبت الزم را داشته باشند.

اکرمی در همین راستا به ایرنا گفت: برای نمونه نظام بانکی با اختصاص بیش از 160 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط تالش کرد اقتصاد کشور از رکود خارج شود.

وی ادامه داد: حرکت به سمت خرید کاالی ایرانی یکی از ارکان اقتصاد مقاومت//ی اس//ت و از این رو بانک مرکزی تالش ک//رد با صدور کارتهای خری//د کاالی ایرانی برای اقش//ار خاص، رغبت م//ردم را به این نوع کاالها بیشتر کند.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: مردم باید بدانند با خرید کاالی ایرانی، یک رشد اقتصادی شکل میگیرد و همه جامعه فعال میشود.

وی در عین حال به تولید کنندگان نیز توصیه کرد: به موازات اختصاص منابع و امکانات کشور به حمایت از تولیدکنندگان و تشویق مردم به خرید کاالهای وطنی، آنها نیز کیفیت محصوالت خود را ارتقا دهند و آن را به سطح قابل رقابت با نمونههای مشابه خارجی برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.