مذاکرات جدید مالیاتی تهران- ایروان

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل س//ازمان امور مالیاتی و سفیر جمهوری ارمنستان ضمن بررس//ی و تبیین مهمترین مس//ایل مالیاتی دو طرف، خواستار ارتقای همکاری اقتصادی و مالیاتی شدند.

سیدکامل تقوینژاد و آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران در محل سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و ضمن ابراز خرسندی از روابط گس//ترده سیاس//ی و اقتصادی دو کش//ور، با تبیین و تش//ریح قوانین مالیاتی خواس//تار ارتقای همکاری اقتص//ادی به ویژه در زمینه س//رمایهگذاریهای فعاالن اقتصادی دو طرف با حل مسایلی همچون مالیات شدند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی در این دیدار به روابط درازمدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بین ایران و ارمنستان، هم در زمینه روابط دیپلماتیک و هم در زمینه روابط اقتصادی و فنی، همکاریهای خوبی وجود دارد.

تقوینژاد با ابراز خرسندی از حضور سفیر ارمنستان در ایران افزود: دو کش//ور در حوزههای مختلف تجاری و اقتصادی و س//ایر زمینهها روابط مطلوبی دارند و امید است با افزایش همکاری مالیاتی بین دو کشور، ایران و ارمنستان از منافع این همکاری به ویژه در حوزههای اقتصادی بهرهمند و روابط اقتصادی فیمابین بیش از گذشته تثبیت و تقویت شود.

سفیر جمهوری ارمنستان نیز به روابط دوستانه و مشترکات فرهنگی دیرینه دو کشور اشاره کرد و گفت: امیدوارم این دیدار زمینه مناسبی را برای تعمیق روابط اقتصادی بین دو کش//ور فراهم کرده و شاهد حضور بیش از پیش ش//رکتها و س//رمایهگذاران ارمنی و ایرانی در حوزههای اقتصادی باشیم.

تومانیان تصریح کرد: این همکاریها در آینده منجر به افزایش حجم مبادالت تجاری بین دو کش//ور و روابط اقتصادی فیمابین در پرتو این حمایتها عمیقتر خواهد شد.

در ادام//ه این نشس//ت، طرفی//ن درخصوص برنامههای مش//ترک همکاریهای مالیاتی بین دو کش//ور و چشمانداز این همکاریها و نیز تح//والت و دس//تاوردهای نظامهای مالیاتی این دو س//رزمین، بحث و تبادلنظر کردند.

گفتنی است طرفین آمادگی خود را برای بازنگری معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان که چندین سال پیش امضا شده و هماکنون در حال اجراست در صورت نیاز اعالم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.