چگونگی اشتغالزایی بنگاهها در کشورهای در حال توسعه

Jahan e-Sanat - - News -

چکیده گزارش//ی که از س//وی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده نشان میدهد بنگاههای نوپا بیشترین رشد را در ایجاد فرصتهای شغلی جدید دارا هستند.

دفت//ر تحقیقات و سیاس//تهای بخشهای تولی//دی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با انتش//ار چکیده گزارش در کشورهای در حال توسعه »چه کسی شغل ایجاد میکند؟« اعالم کرد: در این مقاله میزان مشارکت بنگاههای مختلف )کوچک، متوسط و بزرگ( در اشتغال کل، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رشد فروش و بهرهوری در 104 کشور در حال توسعه بررسی شده است.

نتایج این تحقیق بیان میدارد که بنگاههای کوچک )کمتر از 20 کارگر( کمترین س//هم را در اش//تغال کل دارند، لیکن مجموع سهم بنگاهه//ای کوچک و متوس//ط )کمتر از 100 کارگر(، قابل مقایس//ه با بنگاههای بزرگ 100) کارگر و بیش//تر( است. از طرفی، بنگاههای کوچک بیشترین سهم را در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، باالترین رشد فروش و رشد اشتغال دارا هستند در حالی که بنگاههای بزرگ، رشد بهرهوری باالتری دارند.

بررسیها بر اساس سابقه فعالیت و اندازه بنگاه بیان میدارد بنگاههای نوپا بیش//ترین رش//د را در ایجاد فرصتهای ش//غلی جدید، فروش و بهرهوری دارند و بنگاههای بزرگ باسابقه، بیشترین سهم را در اشتغال کل دارا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.