بازگشت مبالغ برداشتشده بانک ملت به حسابها

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام بانک ملت اعالم کرد: تمام مبالغ برداشتشده به حسابهای مبدا برگشت داده شد.

به گزارش »جهان صنعت«، به نقل از روابط عمومی بانک ملت، علیرضا لگزایی افزود: هیچ مبلغی از این بانک خارج نشده و تمام مبالغ برداشتشده به حسابهای مبدا برگشت داده شده است.

قائممقام بانک ملت در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک اظهارداشت: ساعت 11:30 روز شنبه 26 فروردینماه 69، یک اختالل سیستمی در سرویس حواله اینترنتی این بانک رخ داده و مبالغی از حسابهای تعداد معدودی از مشتریان به حسابهای دیگر نزد همین بانک واریز شده است.

وی افزود: خوشبختانه کارشناسان فنی بانک ملت در زمان کوتاهی از بروز این اختالل، متوجه مشکل شدند و سیستم حواله اینترنتی را از دسترس خارج کردند.

ب//ه گفته قائم مقام مدیرعامل بانک مل//ت، هیچ مبلغی از این بانک خارج نشده و تمام مبالغ برداشتشده به حسابهای مبدا برگشت داده ش//ده و مراتب واریز وجوه از طریق پیامک به اطالع صاحبان حسابها رسیده است.

روابط عمومی بانک ملت از تمام مش//تریان، به ویژه مشتریانی که با مشکل یادشده مواجه شدهاند، پوزش میطلبد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.