همزمانی آزمايش موشكی ناموفق پيونگيانگ با سفر مايك پنس به سئول؛ گشتزنی سیاسی در شبه جزیره کره

Jahan e-Sanat - - News -

تنش در شبهجزيره كره به دنبال تهديد اخير آمريكاورژهنظاميونمايشموشكهايبالستيك در پيونگ يانگ و آزمايش ناموفق موشكي ديگر توسط اين كشور شدت گرفته است. كرهجنوبي آخرينآزمايش،هرچندناموفق،موشكبالستيك توسطهمسايهشماليخودراتهديديبرايجهان توصيف ميكند.

چين، تنها حامي كرهشمالي اما نگران از بروز مناقشه در همسايگي خود در صورت فروپاشي دول//ت در پيونگ يانگ ميگويد نبايد اجازه داد كه تنش با كرهش//مالي به مرحل//هاي غيرقابل بازگش//ت و غيرقابل كنترل برسد. يك شهروند چينميگويد:جاينگرانينيست.مشكل،مشكل طرفهاي مناقشه است، نه ما. يك شهروند ديگر چينميگويد:وضعيتموجودنهبرايكرهشمالي، نه براي شبهجزيره كره و نه چين، آمريكا، روسيه و كرهجنوبي خوب نيست.

كرهش//مالي خ//ود را ب//راي آزمايش جديد هستهايآمادهميكند.آمريكاكهيكناوهواپيمابر خود را به آبهاي شبهجزيره كره اعزام كرده است، ميگويد دوره صبر استراتژيك در قبال كرهشمالي به سر رسيده است و اگر چين در حل مشكل اتمي كرهشماليهمكارينكندبهتنهاييمشكلراحل ميكند. پيونگ يانگ در پاسخ به تهديدات آمريكا ميگويد كه آماده پاسخگويي به يك جنگ تمام عيار با يك جنگ تمامعيار است.

شكس/ت پيونگيان/گ در تازهترين آزمايش موشكي

كرهشمالي بعد از مراسم صد و پنجمين زادروز بنيانگذار اين كش//ور باز هم دس//ت به آزمايش موش//كي تازهاي زد. كرهجنوب//ي ميگويد، اين آزمايش ناموفق بوده است.

آمريكا ميگويد: موشك جديدي كه توسط كرهش//مالي آزمايش شد بالفاصله بعد از پرتاب منفجر ش//د. احتمال ميرود كه اين موش//ك ميانبرد بوده باشد. كرهجنوبي آزمايش موشكي تازه كرهشمالي را محكوم كرد.

به گفته كرهجنوبي اين آزمايش يك روز بعد از برگزاري رژه نظامي در مراسم صد و پنجمين زادروز كيم ايل سونگ، بنيانگذار كرهشمالي انجام شد. دفتر رياستجمهوري اين كشور گفته است، قاطعانه عليه تحريكهاي ديگر كرهشمالي اقدام خواهد شد.

ب//ه گفته يكي از مقام//ات دولت آمريكا اين موشك آزمايششده، موشك قارهپيمايي نبوده اس//ت كه پيونگ يانگ پيش از اين از آزمايش آن خب//ر داده ب//ود؛ با اين ح//ال اين آزمايش با شكست مواجه شده است. تاكنون علت شكست اين آزمايش مشخص نشده است. در همين حال مقاماتنظاميكرهجنوبينيزضمنتاييداينخبر عنوان كردهاند كه منابع كرهشمالي تاكنون به اين اخبار واكنشي نشان ندادهاند.

طبقاعالمسخنگويارتشآمريكا،كرهشمالي يك موش//ك به سمت س//ينپو، واقع در ساحل شرقي خود پرتاب كرد كه فورا متالشي شد. يك سخنگوي فرماندهي آمريكا در اقيانوس آرام هم گفت: اين مقر آنچه گمان ميرفت يك موشك بالستيك كرهشمالي بوده باشد، شنبه در ساعت 11:21 صبح به وقتهاوايي ردگيري كرده است. به گفته اين فرماندهي، موشك مذكور فورا پس از پرتاب منفجر شد. نشستشورايامنيتمليكرهجنوبي شوراي امنيت ملي كرهجنوبي صبح ديروز در سئول تشكيل جلسه داد. سخنگوي وزارت امور خارجه كرهجنوبي گفته است، اگر كرهشمالي باز هم دس//ت به آزمايش هستهاي بزند يا عمليات مشابهي انجام دهد با اقدامات جدي به آن پاسخ داده خواهد شد. آزمايش تازه موشكي كرهشمالي كهنقضقطعنامههايشورايامنيتسازمانملل متحد اس//ت در حالي انجام ميشود كه آمريكا ناوهاي جنگي خود را به آبهاي شبهجزيره كره اعزام كرده است.

همزمان با افزايش تنشها در شبهجزيره كره، معاون رييسجمهور اياالت متحده شنبه گذشته واشنگتنرابراييكسفر01 روزهبهچهاركشور، از جمله كرهجنوبي، ترك كرد. مايك پنس ديروز پس از ورود به سئول، با مقامهاي ارشد كرهجنوبي ديدار و عالوه بر مسايل دوجانبه، درباره تحركات همسايه شمالي آن كشور گفتوگو كرد.

وي از ژاپن،اندونزي و استراليا هم بازديد خواهد كرد و موضوع تجارت، روابط اقتصادي و مسايل امنيتي، محور عمده گفتوگوهاي او با مقامهاي اين كشورها عنوان شده است. اين سفر در حالي آغاز ميش//ود كه به دنبال اقدامات تحريكآميز نظامي كرهشمالي، تنش در منطقه و همچنين تنش بين واش//نگتن و پيونگ يانگ در روزهاي اخير افزايش يافته است.

اين نخس//تين س//فر مايك پنس در مقام مع//اون رييسجمهور آمريكا به كش//ورهاي حوزه آسيا-اقيانوس//يه اس//ت. وي همچنين قرار اس//ت در راه بازگشت، بههاوايي هم سفر كند. مارك التر معاون پنس گفت: اين س//فر تاكيدي دوباره بر پايبندي واشنگتن در حمايت از همپيمانان خود و ادامه همكاريها در حوزه آسيا- پاسيفيك است.

از طرفي به گزارش رويترز، وزير دفاع آمريكا اعالم ك//رد دونالد ترامپ از آزمايش موش//كي كرهشمالي اطالع داشته است.

ماتيس همچنين در اي//ن بيانيه اعالم كرد: ترامپ هنوز هيچ واكنشي به اين مساله نداشته است. اين سكوت در حالي است كه ترامپ پيشتر كرهشمالي را به اقدام نظامي تهديد و اعالم كرده بود در صورت عدم مشاركت چين براي حل مساله هستهاي كرهشمالي آمريكا به تنهايي اين مساله را حل ميكند.

از طرف//ي آمارهاي رس//مي بان//ك مركزي كرهجنوب//ي نش//ان ميده//د ك//ه تحريمهاي تالفيجويانه چين عليه اين كشور رشد اقتصادي كرهجنوبي را به شدت كند كرده است.

بانك مركزي كرهجنوبي ش//نبه گذشته در گزارشي تصريح كرد كه چين پس از مخالفت با استقرارسامانهموشكيپيشرفتهآمريكاموسومبه »تاد«درشبهجزيرهكرهتحريمهايشديديعليه سئول در نظر گرفته است.

اين بان//ك در گزارش خود آورده اس//ت: به دليل كاهش صادرات كرهجنوبي به چين رشد اقتصادي اين كش//ور 0/2 درصد كاهش خواهد يافت كه رقم بسيار قابلتوجهي است. پيشتر هم خبرگزاري يونهاپ از كرهجنوبي گزارش كرده بود كهفشارهاياقتصاديوتحريمهايچينبهتالفي آرايش»تاد«بين51 تا02 ميليارددالرخسارت به كرهجنوبي وارد خواهد كرد.

بانك مركزي كرهجنوبي تاكيد كرده كه چين از تصميم س//ئول و واشنگتن براي استقرار اين سامانه در جنوب شرق پايتخت كرهجنوبي بسيار عصباني اس//ت. مدي//ركل اداره تحقيقات بانك مركزي كرهجنوبي هم در س//خناني با اشاره به كاهش قابل توجه صادرات اين كش//ور به چين گفت: شمار گردشگران چيني به كرهجنوبي نيز كمتر ش//ده و اين فشار زيادي به اقتصاد كشور وارد ميكند.

در ش//رايطي كه كرهجنوبي ميگويد سامانه ضدموشكي آمريكا فقط براي حراست از امنيت كشور در برابر موشكهاي كرهشمالي است، چين برد باالي رادارهاي آن را براي سامانههاي موشكي و امنيت ملي خود يك خطر جدي ميداند.

بعد از قطعي شدن استقرار اين سامانه در خاك كرهجنوبي، بس//ياري از مردم چين به تدريج از خريد كاالهاي كرهاي در فروشگاههاي اين كشور خودداري ميكنند و شمار زيادي از گردشگران در حال تغيير برنامه سفر خود از كره به كشورهاي ديگر در آسياي جنوب شرقي هستند. باال گرفتن تنشها ميان چين و كرهجنوبي با توجه به حضور ناوهاي هستهاي و هواپيمابر تهاجمي آمريكا در نزديكي شبهجزيره كره و آمادگي كرهشمالي براي يك آزمايش هس//تهاي تازه، منطقه را به شدت متشنج كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.