رفراندوم قانون اساسي تركيه برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC ژنرال مك ماستر، مشاور امنيت ملي رييسجمهور آمريكا شنبهشب گذشته وارد افغانستان شد. او بلندپايهترين مقام آمريكايي است كه از زمان به قدرت رسيدن ترامپ از افغانستان ديدار ميكند.

مشاور امنيت ملي آمريكا چند روز پس از آن به افغانستان سفر ميكند كه آمريكا پنجشنبه گذشته بزرگترين بمب غيرهستهايموسومبه»مادرهمهبمبها«رابرمواضعداعشدرواليتننگرهارافغانستانپرتابكرد.دونالدترامپ،رييسجمهور آمريكا چند روز پيش اعالم كرد كه مشاور امنيت ملي خود را براي بررسي وضعيت امنيتي به افغانستان ميفرستد.

ترامپ گفت: ژنرال مكمستر به افغانستان فرستاده ميشود تا چگونگي راههاي پيشرفت در كنار همكاران افغان و ناتو را دريابد. ژنرال مكمستر كه تازه به عنوان مشاور امنيت ملي آمريكا آغاز به كار كرده، سابقه حضور در افغانستان و عراق را دارد. وي در زمان حضور خود در اين كشورها، با يك برنامه دولتي ضد فساد همكاري ميكرد. مكماستر از ژنرالهايي است كه هم بر چالشهاي افغانستان اشراف كامل دارد و هم بر فرصتهاي آن. او در سال 2010 معاون ناتو در بخش برنامهريزي و رييس شفافيت در افغانستان بود كه ماموريت ويژه آن مبارزه با فساد اداري و مالي در ساختار نيروهاي خارجي و دولت افغانستان بود. او با رهبران افغان از نزديك كار كرده و پيشرفت افغانستان در زمينه امنيت و حكومتداري را به دقت زير نظر داشته است. اگر با توجه به تحوالت منطقهاي افغانستان بتواند در جريان مذاكره با ژنرال مكمستر به بخشي از اين اهداف برسد، پيشرفت قابل توجهي داشته است. گزارشها حاكي از آن است كه اين ژنرال آمريكايي براي ارزيابي نقش آمريكا در افغانستان و اينكه آيا نيروهاي بيشتري براي اعزام نياز خواهند بود، راهي سفر شده است. اين در حالي است كه فرمانده نيروهاي آمريكايي و ناتو در افغانستان به كنگره آمريكا گفته است كه براي موفقيت ماموريتش در افغانستان به چندهزار نيروي نظامي تازه نياز دارد.

ايسنا- مردم تركيه ديروز براي شركت در رفراندوم قانون اساسي پاي صندوقهاي راي رفتهاند تا با راي خود مشخص كنند كه آيا با تغييرات مورد نظر اردوغان كه موجب خواهد شد قدرت او به مراتب افزايش يابد، موافق هستند يا خير. حوزههاي رايگيري در استانهاي شرقي تركيه از ساعت هفت صبح به وقت محلي آغاز به كار كرده و رايگيري تا چهار عصر در آن حوزهها ادامه داشت. درهاي حوزههاي رايگيري در استانهاي غربي نيز يك ساعت ديرتر و ساعت هشت صبح به وقت محلي باز شد و تا ساعت پنج عصررايگيريادامهداشت.نتايجاينهمهپرسيبهتدريجازشبگذشتهمنتشرشد.همزماننيروهايامنيتيوپليستركيهتدابير امنيتي شديدي را در نواحي مختلف و اطراف حوزههاي راي گيري اتخاذ كردند. در اين همهپرسي نزديك به55 ميليون شهروند تركيه واجد شرايط راي دادن هستند و نظرسنجيهاي انجام شده از سوي جناحهاي مختلف نتايج مختلفي را نشان داده است اما پيشبيني ميشود موافقان كمپين آري كه رهبري آن را رجب طيب اردوغان، رييسجمهور تركيه بر عهده دارد با اختالف اندكي پيروز شود. اگر اصالحات قانون اساسي مورد نظر اردوغان در اين رفراندوم تصويب شود، رييسجمهور قادر خواهد بود روابط خود را با حزبسياسياشحفظكند.براساساينتغييراتپستنخستوزيريحذفميشودورييسجمهوربادردستداشتناختيارات اجراييبيشترميتوانداحكاميراصادركند.همچنيناينتغييراتايناختياررابهرييسجمهورميدهدكهدستوراتيرادربارهوضعيت فوقالعادهوانتصابمسووالنكشورصادركند.درواقعرييسجمهورايناختيارراخواهدداشتكهوضعيتفوقالعادهرابدوننيازبه تصويبكابينهصادروپيشنويسبودجهراكهتاكنونيكيازوظايفپارلمانبود،ارائهكند.بااينحالاعضايحزبمردمجمهوريخواه و حزب دموكراتيك خلق طرفدار كردها مخالفت خود را با اين اصالحات در قانون اساسي اعالم كردهاند اواخر ماه ژانويه سالجاري پارلمانتركيهاينتغييراتراباراي933 نفرازاعضايحزبعدالتوتوسعهوحزبجنبشمليگراتصويبكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.