شگفتيهايانتخاباترياستجمهوري7102 فرانسه

Jahan e-Sanat - - News - چالش

يورونيوز- انتخاباترياستجمهوريسال7102 فرانسه، يكي از غيرقابل پيشبينيترين انتخابات در جمهوري پنجم اين كشور محسوب ميشود.

در حال//ي كه كمتر از يك هفته به برگزاري دور اول اين انتخابات باقي مانده اس//ت، ژان لوك مالنش//ون، نامزد چپ افراطي به چهره شگفتانگيز اين انتخابات تبديل شده است. در حال//ي كه در ابتداي اين كارزار انتخاباتي چنين انتظاري نميرفت، مالنش//ون اكنون به يك نامزد جدي تبديل شده و پ//س از برگزاري دو مناظره تلويزيوني، توانس//ته نظر 20 درص//د راي دهن//دگان را جلب كند. به نظر ميرس//د او با مناظرهها و س//خنرانيهايش، در قان//ع كردن رايدهندگان موفق بوده است.

ژان لوك مالنشون از فرانسوا فيون، نامزد حزب محافظهكار فرانس//ه و دارنده 19 درصد نظر موافق رايدهندگان پيشي گرفته و به دو نامزد اصلي يعني امانوئل مكرون، رهبر جنبش »به پيش« و مارين لوپن، رهبر حزب راست افراطي فرانسه كه همراهي 22 درصد از شركتكنندگان در نظرسنجيها را با خود دارند، نزديك شده است. رقابت ميان نامزدها براي ورود به كاخ اليزه روز به روز تنگتر ميشود.

پيشبينيهابرايدوردومانتخابات،خبرازپيشتازيامانوئل مكرون ميدهد و احتمال رسيدن او به جايگاه رياستجمهوري را بسيار قوي ميداند. با اين وجود بنا بر برخي نظرسنجيها، چنانچه مالنش//ون در كنار مارين لوپن به دور دوم راه يابد، احتمال پيروزي ژان لوك مالنشون هم وجود دارد.

نتايج آخرين نظرس//نجيها را ميتوان ضربه ديگري به فرانسوا فيون خواند. او هماكنون جايگاه چهارم را دارد و كمپين انتخاباتياش به دليل وارد شدن اتهاماتي همچون پرداخت از داراييهاي عمومي به اعضاي خانواده، چندان در جلب نظر رايدهندگان موفق نبوده است.

در نهايت بنوا آمون، نامزد سوسياليستها در انتخابات پيش روبانتيجه5/7درصد،جايگاهپنجمرابهخوداختصاصداده است آن هم در حالي كه با خيانت همحزبيهاي خود مواجه ش//ده اس//ت؛ افراد كليدي كه ترجيح دادند در كنار امانوئل مكرون قرار گيرند.

ش//ش نامزد ديگ//ر از 11 نامزد اين انتخاب//ات، عمدتا از رسانههاي اصلي به دور و در شبكههاي اجتماعي فعالند. به نظر ميرسد آنچه درنهايت نتيجه اين انتخابات و رقابت فشرده راروشنميكند،تصميم23 رايدهندهمرددياستكههنوز نامزد نهايي خود را انتخاب نكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.