هشدار رييسجمهور آلمان درباره فرگزيت

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهورآلمانازرايدهندگانفرانسويخواستتامسووليتپذيرباشند و بدون ترس از اينكه مارين لوپن روند خروج فرانسه از اتحاديه اروپا را آغاز خواهد كرد و يكي از اركان ثبات اين بلوك را به لرزه در ميآورد به اين نامزد پوپوليست و ناسيوناليست در انتخابات رياستجمهوري قريبالوقوع راي ندهند.

فرانك والتر اشتاينماير گفت: به حرفهاي دلفريب افرادي كه به شما وعده ميدهند كه پس از فرگزيت )جدايي فرانسه از اتحاديه اروپا( آينده بهتري در انتظار فرانسه خواهد بود، گوش ندهيد. همزمان با اينكه مارين لوپن همچنان منتقد جدي اتحاديه اروپاست، رييسجمهور آلمان بدون اشاره مستقيم به نام لوپن گفت: ايدههاي اين نامزد پوپوليست و ناسيوناليست منجر به يك فرگزيت بالقوه ميشود. پيشتر لوپن وعده داده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات رياستجمهوري درباره عضويت فرانسه در اتحاديه اروپا مجددا مذاكره خواهد كرد و احتماال كشورش را از اين بلوك خارج ميكند. اشتاينماير گفت: عضويت در اتحاديه اروپا منفعت زيادي براي فرانسه دارد. ممكن است گاهي اتحاديه اروپا مشكالتي داشته باشد اما بهطور كلي براي همه ما از جمله فرانسه سودمند و مفيد بوده است. ما بايد بدانيم كه تنها با اتحاد ميتوانيم اروپا را به يك بازيگر جهاني واقعي تبديل كنيم.

وي هش//دار داد: اگر همانند احزاب ناسيوناليس//ت پوپوليست در فرانسه با اتحاديه اروپا مخالفت كنيم ديگر بازيكن نخواهيم بود بلكه به عروسكي در دستان ديگر قدرتها تبديل خواهيم شد در نتيجه سهم انتخابات فرانسه در اين مساله بسيار مهم و قابل توجه است. كمتر از يك هفته مانده به برگزاري دور نخست وزير رياستجمهوري فرانسه لوپن و حزب جبهه ملياش در اكثر نظرسنجيها پيشتاز هستند. براساس نظرسنجي پايگاه IFOP انتظار ميرود لوپن در دور نخست 23 درصد از آراء را از آن خود كند و از امانوئل ماكرون، رقيب جدياش در اين انتخابات پيشي گيرد.

فرانس//ه 45/7 ميلي//ون راي دهن//ده واج//د الش//رايط دارد اما براس//اس نظرسنجيهاي صورت گرفته احتماال حدود يك سوم از آنها در انتخابات 23 آوريل شركت نخواهند كرد. رقابت تنگاتنگ منجر خواهد شد تا لوپن و ماكرون به دور دوم انتخابات كه در تاريخ 7 مي برگزار ميشود، راه يابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.