رشد ضعيف اقتصاد آمريكا در سه ماهه نخست 2017

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- منابع بيمارستاني سوريه اعالم كردند شمار قربانيان عمليات انتحاري عليه اتوبوسهاي حامل اهالي شيعه فوعه و كفريا كه طبق توافق با شورشيان سوري قرار بود به حلب منتقل شوند، به بيش از 100 نفر افزايش يافته است. منابع خبري پيشتر از وقوع انفجاري در غرب حلب در مسير كاروان انتقال ساكنان فوعه و كفريا خبر دادند كه بيش از 100 نفر كه بيشتر آنها زن و كودك بودهاند را به كام مرگ كشيد. در پي وقوع اين انفجار، گروه تروريستي احرار الشام مسووليت عمليات انتحاري عليه اتوبوسهاي حامل اهالي فوعه و كفريا را برعهده گرفته است.

رويترز- شاخص خردهفروشي و همچنين اوضاع تورم در آمريكا نشان ميدهد اقتصاد اين كشور در سه ماهه نخست سالجاري رشد ضعيفي را تجربه كرده است. شاخص خردهفروشي در آمريكا در ماه مارس براي دومين ماه پياپي كاهش يافت و براي نخستين بار طي سال گذشته نيز شاخص قيمت كاالها در آمريكا منفي شد كه نشاندهنده رشد ضعيف اقتصاد اين كشور در سه ماهه نخست سالجاري است اما با توجه بهبود اوضاع اشتغال در اين كشور بعيد است اين آمارهاي ضعيف تصميم بانك مركزي آمريكا براي افزايش نرخ بهره دالر در ماه ژوئن را تغيير دهد.

مدير بخش شاخصهاي كالن اقتصادي موسسه آكسفورد نيويورك، معتقد است از منظر بانك مركزي آمريكا، آنچه مهم است، روند كلي اقتصاد اين كشور است كه به نظر اين بانك روند كنوني قابل قبول است چراكه بهبود اوضاع اشتغال به افزايش درآمد مردم و افزايش اطمينان خريد مصرفكنندگان منجر شده و خواهد شد. به گزارش وزارت بازرگاني آمريكا، خردهفروشي در اين كشور پس از كاهش 0/3 درصدي در ماه فوريه در ماه مارس نيز 0/2 درصد كاهش داشته كه كاهش اين شاخص در ماه فوريه اولين و بيشترين كاهش اين شاخص در سه سال گذشته محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.