مصادره اموال صدام

Jahan e-Sanat - - News -

پارلمان عراق به بلوكه و مصادره كردن داراييهاي اركان نظام سابق عراق و در راس آن داراييهاي صدام، خانواده و نزديكانش راي داد. قانون تصويبشده در پارلمان مبني بر مصادره اموال منقول و غيرمنقول رييسجمهور پيشين عراق، همسران، فرزندان، نوادگان و نزديكان او حتي اقوام درجه دو و نمايندگانشان است. اين قانون همچنين اموال 52 نفر از اركان نظام سابق بعث از جمله وزير خارجه پيشين، وزير دفاع پيشين و معاون صدام را دربرميگيرد. رييس كميسيون مواخذه و آشتي در پارلمان گفت: اين قانون بسياري از مشكالت را حل ميكند و آن همچنين حكم شماره 76 دولت موقتي كه واشنگتن در پي جنگ در عراق تشكيل داد، مبني بر مصادره اموال منقول و غيرمنقول 55 مظنون را لغو كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.