تشديد مناقشه جاسوسي ميان هند و پاكستان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- صدور حكم اعدام براي يك هندي متهم به جاسوسي توسط پاكستان و مفقود شدن يك سرهنگ سابق ارتش پاكستان در نپال باعث بروز اختالفات جديد ميان هند و پاكستان به عنوان دو كشور همسايه مسلح به سالح هستهاي شده است.

به نظر ميرسد هند و پاكستان كه دشمنان ديرينه يكديگر هستند درگير يك مناقشه جاسوسي شدهاند كه تهديد ايجاد تنشها و اختالفات بيشتر بين دو كشور را در پي دارد. در حالي كه چند روز پيش دادگاهي نظامي در پاكستان، يك جاسوس هندي را به اتهام جاسوسي و خرابكاري به اعدام محكوم كرد، گزارش شده كه يك سرهنگ بازنشسته ارتش پاكستان نيز در نپال مفقود شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.