بازداشت 49 مظنون داعشي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- پليس تركيه 49 نفر از مظنونان عضويت در گروه تروريستي داعش را به اتهام برنامهريزي براي انجام حمالتي گس//ترده همزمان با رفراندوم اين كشور بازداشت كرد. در پي عمليات گسترده نيروهاي پليس تركيه،94 نفربهاتهامبرنامهريزيبرايانجامحمالتتروريستيهمزمانبا برگزاري رفراندوم در اين كشور بازداشت شدند. براساس گزارشها نيروهاي پليس به صورت همزمان در چند نقطه استانبول عمليات ضدتروريستي خ//ود را انجام دادند كه در جريان آن موفق به كش//ف و ضبط تعدادي اسلحه و مهمات شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.