معافيت مالياتي ارزيابي داراييها اجرايي ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ش//اپور محم//دي، ريي//س س//ازمان ب//ورس در زمين//ه امكان جايگزيني كامل سياس//ت قيمت تضميني بهج//اي خريد تضميني براي محصوالت استراتژيك گفت: سازمان بورس آمادگي دارد سياست قيم//ت تضمين//ي را بهجاي خريد تضميني براي محصوالت كشاورزي استراتژيك در بورس كاال اجرا كند. به گزارش فارس، ش//اپور محمدي با بيان اينكه در بازار س//رمايه هيچ محدوديتي براي اجراي سياس//ت قيمت تضميني نيس//ت و ميتوان آن را براي سراسر كشور انجام داد، گفت: سياس//ت قيم//ت تضميني هماكنون براي چند اس//تان تعيين ش//ده اما بازار سرمايه آمادگي الزم براي توسعه اين طرح را دارد هرچند در بخش يارانه اين طرح ممكن است سازمان برنامه و بودجه مالحظاتي داش//ته باش//د كه س//ازمان بورس ني//ز از آن تبعي//ت خواهد كرد و با هماهنگي بورس كاال انجام خواهد ش//د. محمدي در ادامه با اشاره به فاينكس7102گفت:نمايشگاهيكي از روشهاي مناسب فرهنگسازي است و شركتهاي كارگزاري، تامين س//رمايهها، بانكها و بيمهها ضمن معرفي ابزاره//اي مالي خود امكان آشنايي مردم را از اين طريق فراهم كنند و فرهنگ س//رمايهگذاري با چني//ن اقدامهايي رونق و توس//عه بيش//تري پيدا ميكند. الزم اس//ت رس//انهها نيز با پوشش مناسب اين رويداد براي عموم مردم ظرفيتهاي بازار مالي كشور از جمله بازار سرمايه را ب//راي اقصينقاط كش//ور بازتاب دهن//د و به فرهنگس//ازي و تقويت سرمايهگذاري در بازار سرمايه كمك كنند. محمدي درخصوص آخرين پيگيريها ب//راي تمدي//د افزايش س//رمايه از محل تجدي//د ارزيابي داراييه//ا و امكان معافيت مالياتي براي يكسال ديگر گفت: براساس آخرين پيگيريه//ا اين موضوع در قان//ون بودجه س//ال 1396 نيامده ول//ي راههاي ديگري وجود دارد كه ميتوان در س//رفصل جمع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.