ادامه روزهاي سبز تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

روند معامالت روز گذشته در حالي پيگيري شد كه پس از چند روز صعودي، بازار س//هام در محدوده اصالحي قرار گرفت و ش//اهد افزايش نس//بي عرضهها در قيمت س//هام اكثر شركتها بوديم. به گزارش ملت بازار، روزهاي پررونق بورس كماكان ادامه دارد و روز گذشته نيز همانند چند روز اخير شاهد افزايش قابل توجهي در حجم و ارزش دادوستدها بوديم. اين در حالي است كه بعد از پشت سر گذاشتن چند روز صعودي روند قيمت سهام شركتها به محدوده اصالحي نزديك شد و به همين دليل از ميانههاي بازار شاهد افزايش نسبي حجم عرضهها در اكثر نمادها بوديم. با اين وجود به نظر ميرسد با توجه به جو مثبت حاكم بر بورس بع//د از چن//د روز پرعرضه بار ديگر بورس در مدار صعودي قرار گرفت و شاهد بهبود نسبي در حجم و ارزش دادوستدها بوديم. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »شپنا، فارس و شبندر« با رشد ‪55 06،‬ و 42 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل »اخابر« با افت 32 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر داشتند شاخص بورس با رشد 88 واحدي مواجه ش//د و در مح//دوده 78 هزار و 472 واحد به تثبيت رسيد. با اين وجود شاخص كل هم وزن با افت 21 واحدي به 17 هزار و 90 واحد رسيد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورس نيز به 327 هزار و 594 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش، در پايان معامالت روز گذشته يكميلياردو383 ميليونبرگهسهمواوراقبهاداربهارزش213 ميليارد توماندر501 هزارو286 دفعهبينسهامداراندادوستدشدكه»خساپا« با حجم 113 ميليون برگه به ارزش 15/5 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. همچنين »شپلي« با صف فروش 48 ميليونبرگهايبيشترينحجمعرضهو»آپ«باصفخريد5/92 ميليون برگهاي بيشترين ميزان تقاضا را از آن خود كرد. فرابورس روند معامالت روز گذشته فرابورس نيز مانند بورس با وجود شروع مطلوب در دقايق ابتدايي از ميانههاي بازار با افزايش عرضه مواجه شد به طوري كه شاهد افت نسبي قيمتها در اكثر نمادهاي زيرمجموعه اي//ن گروه بوديم. با اين وجود در پايان در حالي كه نمادهاي »ذوب، ميدكو، هرمز، مارون و ش//اوان« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند اين متغير با افت سه واحدي مواجه و در 906 واحد به تثبيت رسيد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي فرابورس در دو بازار معامالتي اول و دوم نيز در محدوده 56 هزار و 476 ميليارد تومان به تثبيت رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته فرابورس 810 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 308 ميليارد تومان در 68 هزار و 996 دفعه بين س//هامداران دادوستد شد كه »ذوب« با دادوستد 61/5 ميليون برگه بيشترين حجم و »باالس« با ارزش هفت ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.