هدفگذاري صحيح توسعه بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News - تصمیم

معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار در بازديد از غرفه بورس كاال در دهمين نمايش//گاه بورس، بانك و بيم//ه، برگ//زاري اينگونه گردهماييه//اي مال//ي را فرصتي مناس//ب ب//راي معرفي نظ//ام بازار سرمايه كش//ور عنوان كرد و گفت: تسهيل فرآيند تامين مالي ارزان از طريق بازار مالي يكي از پيشنيازهاي تحق//ق اقتصاد مقاومتي و توليد در س//الجاري اس//ت كه اي//ن امر در ب//ورس كاال تحقق يافته اس//ت. به گزارش بورس كاال، احمد عراقچي در ادام//ه اف//زود: ب//ورس كاال طي س//ال گذش//ته اقدامات بزرگي در زمينه راهاندازي ابزارهاي معامالتي جديد به ويژه در حوزه بازار س//كه، معرفي بازارهاي جديد و تامين مالي بنگاههاي اقتصادي انجام داده است. به گفته معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار يكي از افتخارات بورس كاال شكلگيري منظم و شفاف آن اس//ت و اميدوار هس//تيم اين روند همچنان ادامه داشته باشد. عراقچي تاكيد كرد: قطع//ا اقدماتي كه طي يكس//ال اخير صورت گرفت مانند نظمبخشي به بازار پسته و زعفران قدمهاي مثبتي اس//ت كه نش//ان ميدهد ريلگذاريها براي توسعه اي//ن بازار مالي به درس//تي صورت گرفته است. وي در پايان با غيرقابل انكار دانس//تن نقش بازار س//رمايه در فرآين//د تامين مال//ي بنگاههاي اقتصادي گفت: سال جديد در حالي با ش//عار اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال نامگذاري شده كه يكي از پيشنيازه//اي رونق توليد و بهبود وضعيت بازارها در كش//ور استفاده از ظرفيتهاي بازار مالي اس//ت كه بورس كاال در اين مسير موفق بوده اگرچه براي توسعه بيشتر همچنان راه باقي است. از سويي ديگر، سامانه ب//ازار مجازي معامالت مش//تقه با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل غرفه شركت بورس كاالدرسالن53نمايشگاهبينالمللي بورس، بانك و بيمه گشايش يافت. به گزارش بورس كاال، هدف از راهاندازي اين س//امانه آش//نايي فعاالن بازار سرمايه با معامالت مشتقه در بورس كاال، تمرين عملي س//رمايهگذاري در ب//ورس كاال و آم//وزش صحيح س//رمايهگذاري و ايج//اد مقدمهاي براي ورود آگاهانه به بازار س//رمايه است. از مزاياي اين سامانه ميتوان به انطباق تاالر مجازي بر ش//رايط واقعي ب//ازار و رايگان بودن ثبتنام در اين سامانه اشاره كرد. همچنين از ديگ//ر ويژگيهاي س//امانه بازار مجازي تاالرمشتقه ميتوان به انجام معام//الت در كمت//ر از چند ثانيه، آموزش و تمريني براي قوانين حاكم بر بازار، تمرين سرمايهگذاري بدون نياز به پول و بدون وجود ريس//ك سرمايهگذاري و كسب تجربه، مهارت و تخصص الزم براي سرمايهگذاري در بورس كاال اش//اره كرد كه داراي نمونههاي مش//ابه جهاني نيز است. همچنين از قابليتهاي اين سامانه ميتوان به كاربري آس//ان، قابليت مشاهده پرتفوي لحظهاي، تفكيك معامالت به صورت موقعيتهاي باز و بسته ش//ده، امكان انتخاب مبلغ اوليه سرمايه، مشاهده سود و زيان لحظهاي و مشاهده موجودي حساب در لحظ//ه و با معامله ه//ر قرارداد اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.