تعطيلي »داروگر« و »روغن جهان« صحت ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-مسوولحقوقيشركتداروگرضمنتكذيبمجددخبرتعطيلياينشركت درموردتعطيليشركتروغنجهاننيزاعالمكردكهچنينمسالهايبههيچوجهصحت نداردوبهزوديجذب001 نيرويجديدبراياينشركتدردستوركاراست.

سلمانغالميانبااشارهبهاينكهشركتداروگردرمجموعشامل21شركتزيرمجموعه دربخشهايغذايي،دارويي،بهداشتيوشويندهاست،اظهاركرد:تمامشايعاتايجادشده پس از مصاحبه يكي از اعضاي شوراي سابق كارگري اين شركت است كه يكسال و نيم قبل به دليل پروندهاي كه براي وي باز شده بود، اخراج شد. اين شخص مصاحبه و اعالم كرد كه شركت داروگر پلمب شده است در حالي كه مديرعامل شركت داروگر نيز اخيرا اينمسالهراتكذيبكردامامجدداچنينشايعهايمطرحشدهاست.ويبااشارهبهاينكه شركت داروگر به دليل حجم توليد بسيار باال طي مدت يك سال و نيم كار مداوم نيازمند بهروزرساني دستگاهها و به اصطالح ‪over hall‬ آنها بود، گفت: بنابراين اين شركت از تعطيالتنوروزياستفادهكردوازتاريخ31 تا42 فروردينماهسالجاريتصميمبهتعمير و بهروزرساني تجهيزات خود گرفت و پس از آن نيز تمام كارگران به كارهاي قبلي خود مشغول شدند.مسوول حقوقي داروگر با تاكيد بر اينكه از شايعات پخششده در برخي رسانهها در شبكههاي مجازي تعجب ميكنيم، گفت: با نشان دادن چهار فردي كه در مقابلكارخانهتجمعكردهاند،نميتوانخبرتعطيليكارخانهراپخشكرد.پيشازنوروز سالجاري بود كه هفت نفر از كارگران شركت به دليل تخلفات انضباطي با احضاريه و طبق قانون از كار اخراج شدند. آيا كنار گذاشتن هفت نفر از حدود چهار هزار نيروي كار اين شركت به معناي تعطيلي است؟غالميان همچنين ضمن رد خبر تعطيلي شركت روغنجهانخاطرنشانكرد:پيشازنوروزبحثهاييدرموردتعديلنيروياينشركت در زنجان مطرح شد كه ما قصد داشتيم با بهروزرساني تجهيزات خود بحث ‪over hall‬ را در دستور كار قرار دهيم كه حتي اين مساله نيز با وساطت مسووالن انجام نشد. عالوه بر اين بايد اعالم كنم اين شركت نهتنها در حال فعاليت بوده بلكه قصد سرمايهگذاري و توسعه دارد و به زودي نيز يكصد نيروي كاري جديد جذب خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.