قيمت چند مدل خودرو باال رفت

Jahan e-Sanat - - News -

اين هفته قيمت چند مدل خودروي داخلي در بازار افزايش يافته است. هفتهجاريقيمتتيبا001 هزارتومان،پژو602 تيپ5 معادل002 هزار تومان، پژو 206 تيپ 2 معادل 100 هزار تومان و پژو 206 صندوقدار V8 معادل003 هزارتوماندربازارافزايشيافتهاست.همچنينقيمتكارخانه و بازار امويام 550 نيز معادل 600 هزار تومان افزايش داشته است.قيمت ساير خودروهاي داخلي در بازار تغيير خاصي نسبت به نرخ اين محصوالت درهفتهگذشتهنداشتهاست.

قيمت برخي خودروهاي داخلي )مدل69( به شرح زير است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.