همسر لرستانی در مراسم تشييع جنازه این بازیگر: عارف خوشحال رفت

Jahan e-Sanat - - News -

پيكر عارف لرس//تاني در مي//ان صداي كف زدن حاضران، به افتخار تمام لحظههايي كه آنها را خندانده بود، راهي س//رزمين پدري شد تا در كرمانشاه آرام گيرد.

عدهاي از دوستان عارف لرستاني كه در مراسم تشييع پيكر او س//خن ميگفتند، در بخشي از صحبتهايشانازحاضراندرتاالروحدتخواستند با صداي دستهايش//ان با اين بازيگر تلويزيون و تئاتر وداع كنند.

مراسم تش//ييع پيكر عارف لرستاني ديروز با حضور خانواده او، جمعي از هنرمندان، همكاران و همكالسيهايش در دانشكده تئاتر و جمعي از مردم در تاالر وحدت برگزار شد.

دراينمراسمكهشاهينجمشيديوسيدجواد هاش//مي اجراي آن را برعهده داشتند، امير پوريا منتقد سينما گفت: »بعد از مراسم سوم درگذشت علي معلم همراه با عارف لرس//تاني عازم دامغان زادگاه معلم ش//ديم تا مراسمي را در خانه پدري او برگزار كنيم. در اين سفر عارف كه مرگآگاهي يكي از خصوصياتش بود، به ما گفت دوست دارد درخوابراهيديارباقيشود.وقتيخبردرگذشت او را شنيدم واقعا تعجب كردم.«

در ادامه شاهين جمشيدي كه به عنوان مجري برنامه سخن ميگفت، بيان كرد: »امروز همه براي وداع با پيكر عارف لرستاني اينجا جمع شدهايم. نام و اثر عارف عزيزمان در قلب و اذهان ما باقي خواهد ماند.« جواد هاشمي نيز در سخناني گفت: به دليل عدم برنامهريزي و اطالعرساني درست، جمعيت زيادي در اينجا حضور ندارند. او ادامه داد: »پيكر عارفصبحفردابهكرمانشاهميرود.چوناوخودش دوست داشت كه به آنجا برود و كنار پدربزرگش به خاك سپرده شود.«

هاشميهمچنينبااشارهبهعدمحضورمهران مديري در اين مراسم گفت: »مهران مديري حالش بد شده است و در تماسي تلفني خبر داد كه حال خوشي ندارد، اما تمام تالش خود را ميكند تا در اين مراسم حضور پيدا كند.« در اين مراسم قطعه »ي//ار تويي« با صداي مهران مديري كه به عارف لرستاني تقديم كرده بود، پخش شد.

در ادامه ميالد باقري، خواننده قطعهاي را اجرا كرد و س//پس رضا يزداني با بيان اينكه »خواندن در اين مراسم برايم بسيار سخت است«، قطعهاي حزنانگيز را با صدايي بغضآلود اجرا كرد.

همچني//ن برادر ه//ادي كاظمي كه به گفته جواد هاش//مي زندهياد عارف لرستاني به صداي او عالقهمن//د بود، قطعهاي را ب//راي حاضران در مراسم اجرا كرد.

در ادامه مراس//م جواد رضويان پشت تريبون آمد و در حالي كه با بغض سخن ميگفت، بيان كرد: »عارف بچه تلويزيون بود و شايد بايد از مسير تلويزيون تشييع ميشد. او سالها كار نكرد ولي هيچگاه گردن كج نكرد. او مرد بود.« او ادامه داد: »شوكحسنجوهرچيوعليمعلمهنوزدروجود ما مانده بود كه غم افشين يداللهي را چشيديم و حاال هنوز چهلم علي آقا نش//ده كه غم عارف را ديديم. خدايا به ما صبر بده.«

رضويان در پايان سخنانش خطاب به همسر عارف لرستاني گفت: »الهام جان تو تنها نيستي و ما همه در كنار تو هستيم.«

لرستانيجزومعدودبازيگرانكتابخوانبود همچنين مهدي كرمپور، كارگردان سينما در سخناني بيان كرد: »دل همه ما براي عارف تنگ ميش//ود. عارف خيلي بي//ش از آن بود كه ما در تلويزيون، سينما و تئاتر ديده بوديم. او جزو معدود بازيگران كتابخوان بود و من تجربههاي زيادي با او داشتم. « او در ادامه از حاضران خواست تا به خاطر تمام لحظاتي كه عارف لرستاني آنها را خندانده است، به افتخار او دست بزنند كه مردم هم براي لحظاتي بيوقفه دست زدند.

در ادامه محمدرضا هدايتي گفت: »من و عارف جزوبچههاييبوديمكههميشهبهشهرستانيبودن خودمان افتخار ميكرديم. من با رفتن عارف يكي از حاميان و دوس//تانم را از دس//ت دادم و به همه ايران تسليت ميگويم و اميدوارم ياد او را هميشه در ذهنم//ان نگه داريم.« هدايت//ي نيز در پايان س//خنانش از حاضران خواست به افتخار زندهياد عارف لرستاني دست بزنند.

سپند اميرسليماني نيز در سخناني كوتاه بيان كرد: »برايم اينجا ته دنياست. متاسفم كه رفيقي را دستداديمكههميشهميتوانستيمروياوحساب باز كنيم.« اين بازيگر با خواندن قطعهاي شعر به سخنانش پايان داد.

پس از بيان اين س//خنان از سوي دوستان و همكاران عارف لرستاني، پيكر اين هنرمند حدود ساعت 13 وارد تاالر وحدت شد.

برزو ارجمند پس از حضور پيكر عارف لرستاني در ت//االر وح//دت، گف//ت: » من از ط//رف تمام همكالسيهاي عارف، ورودي 74 دانشكده تئاتر س//خن ميگويم. عارف مردترين، مهربانترين و بامعرفتترينمابود.اوزيادهخواهنبودوبسياركتاب ميخواند و هميشه حرف براي گفتن داشت.«

او ادامه داد: »ديروز كه در يزد بودم، خبر رفتن عارف را از همسرش شنيديم و نميدانم كه با چه حالي توانستم خود را به اينجا برسانم. عارف براي خوديليبودوامروزحتياساتيداودردانشكدههنر در مراسمش شركت كردهاند. من از طرف سيامك انصاري هم سخن ميگويم. او حالش خوب نبود و از من خواست تا از طرف او نيز به همه تسليت بگويم.« در اين مراسم علي اوجي نيز در سخناني كوتاه گفت: »عارف بسيار مهربان بود و براي شما زندگيميكرداماآنطوركهبايدقدراوراندانستيم. او در يك سال آخر عمر خود كار نميكرد و ما قدر اينهنرمندراندانستيم.« عارف دوست داشت در خواب برود در پايان مراسم، همسر زندهياد عارف لرستاني گفت: »عارف خوشحال رفت. او هميشه دوست داش//ت كه آرام در خواب برود و رفت. مرس//ي از همه شما كه براي بدرقه او آمديد.«

پيشتر قرار بود كه مراسم وداع با اين بازيگر پس از اذان ظهر و عصر از مقابل مسجد بالل صداوسيما برگزارشوداماشامگاهگذشتهباتغييراينتصميم، تاالر وحدت به عنوان مكان جديد براي مراس//م تشييع عارف لرستاني اعالم شد.

سيامك انصاري، برزو ارجمند، سحر ولدبيگي، جواد هاشمي، پرستو صالحي، كوروش سليماني، علي فروتن، خسرو احمدي، شهره سلطاني، اليكا عبدالرزاقي، جواد عزتي،هادي كاظمي، سپند امير سليماني، نادر سليماني، اميد زندگاني، حسين رفيعي، ستاره اس//كندري، گالره عباسي، علي مش//هدي، رضا يزداني ...و از جمله هنرمنداني بودند كه براي بدرقه پيكر زندهياد عارف لرستاني در تاالر وحدت حضور داشتند. عارف لرستاني صبح )ش//نبه( دچار سكته قلبي شد و هر چند اورژانس به سرعت بر بالين او حاضر شد اما ساعت ،7:30 فوت او توسط پزشكان اورژانس تاييد شد. مديركل پزشكي قانوني استان تهران درباره علت مرگ اين بازيگر گفته است: »علت فوت مرحوم عارف لرس//تاني در حال بررسي است.« مسعود قاديپاش//ا با بيان اينكه آزمايشهاي تخصصي روي جسد عارف لرستاني انجام شده است، گفت: »نمونههاي آزمايشگاهي تخصصي در اين رابطه اخذ ش//ده و علت فوت پس از آماده شدن نتايج به مقامات قضايي اعالم خواهد شد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.