سخنانوزیرارشاددربارهفرستادنگنجينهموزهبهاروپا

Jahan e-Sanat - - News -

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: موضوع ارسال آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر به اروپا در مسير كارشناسي معاونت حقوقي و كميسيون سياسي - امنيتي دولت قرار دارد. سيدرضا صالحياميري درباره وضعيت ارسال آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر به اروپا، بيان كرد: »با توجه به نگرانيهايي كه به لحاظ حقوقي در اين زمينه وجود داشت، قرار شد اين موضوع در كميسيون حقوقي و سياسي، امنيتي دولت بهصورت دقيقتر بررس//ي شود و در نهايت با تصميم كارشناسي قويتري به صحن دولت بيايد و كارشناسي شود.«

اوكه72 فروردينماهدرحاشيهبرگزاريمراسمتجليلازهنرمندانپيشكسوت در »باغ زيبا« صحبت ميكرد، درباره سازمان صنفي نظام هنري نيز توضيح داد: »يكي از سياستهاي قطعي رييسجمهور در ابتداي شروع به كار دولت، توجه جدي به امر توليگري و كاهش تصديگري است. بناي ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اين است كه كل امور تصديگري را بهتدريج به صنف و نهادهاي اين حوزه واگذار كنيم.« صالحياميري ادامه داد: »تا به حال در اين زمينه، قدمهايي برداشتهايم مثال در حوزه كتاب، نمايشگاه كتاب را به صنف نشر واگذار كرديم. در حوزه سينما بخشي از فعاليتهاي اين حوزه را به خانه سينما و برنامههاي حوزه موسيقي را به خانه موسيقي واگذار كرديم. در حوزه مطبوعات نيز طرح سازمان نظام رسانهاي در كميسيون فرهنگي تصويب شده و در نوبت دولت است تا به مجلس برود. در حوزه هنر نيز با اصحاب هنر توافق كرديم تا سازمان نظام هنري را داشته باشيم.« وزير ارشاد بيان كرد: »طرح پيشنويس اين موضوع قرار است توسط خانه سينما، خانه موسيقي و خانه تئاتر آماده شود تا در كميسيون فرهنگي دولت آن را تصويب كنيم و مراحل قانوني آن طي شود. آنچه ما در سال 92 قول داده بوديم، امروز شاهد اجراي بخشي از آنها هستيم.« او تاكيد كرد: »سازمان نظام رسانهاي را پيش از دولت، به مجلس ميفرستيم و سازمان نظام هنر را نيز حتما سعيميكنيمتاپاياندولتبهمجلسبفرستيم.«صالحياميريهمچنيندرپاسخ به پرسشي مبني بر توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با نيروي انتظامي براي برگزاري كنسرتها، گفت: »االن در حوزه اجراي صحنهاي، مشكل جدي نداريم. در مجموع و در سطح كشور، اين امر جاري است. تقاضاي من از اصحاب رسانه اين است كه به اين موضوع دامن زده نشود. موسيقي، بخشي از نياز و هويت ايران است كه در حال حاضر در سطح كشور اجرا ميشود.« او تاكيد كرد: »رسانهها نبايد كاري كنند كه اين موضوع به مناقشه تبديل شود. در مواردي كه به مشكل برخورد كنيم، از طريق مذاكره آن را حل و فصل خواهيم كرد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.