نگاهی به توانایی های اندروید و آی او اس در گوشیهای هوشمند؛ از کاربری ساده تا امنیت باال

Jahan e-Sanat - - News -

در این گزارش قص//د داریم مروری متفاوتبراندرویدوآیاواسداشتهباشیم وببینیمکدامیکازایندوسیستمعامل برای ما مناسبتر است.

همانطورکهمیدانیدسیستمعاملهای موبایلی مختلف//ی در حال حاضر وجود دارند ولی بحث ما بر سر دو جبهه اصلی این حوزه یعنی اندروید و آیاواس است. اگرچه در لحظه نوشتن این مطلب حتی اولین نسخه آزمایشی توسعهدهندگان اندروید O ونیزآیاواس1.3.01 منتشر ش//دهاند اما در اینجا نسخههای پایدار اصلی کنونی این دو سیستمعامل یعنی اندروید0.7 نوقاوآیاواس01 رامدنظر قرار میدهیم.

همچنین باید در نظر داشته باشیم هدف این مقاله مقایسه جزء به جزء دو پلتفرمموردبحثنیست،بلکههدفاصلی بررسیمواردیاستکهدرانتخابیکیاز ایندوسیستمعاملبرایکاربراناهمیت باالتری دارند. براساسنیاز پیش از انتخاب یک سیستمعامل موبایلی ابتدا نیازهای خود را لیس//ت کنید. آیا از جمله افرادی هس//تید که وقت زیادی را با گوشیهوش//مندتان میگذرانید؟ آیا گیمر موبایلی هستید؟ آیا به مدیریت فایل حرفهای نیاز دارید؟ سادگی برایتان اهمیت دارد یا امکانات زی//اد؟ به آپدیت بودن سیس//تمعامل چقدر حساسیت دارید؟ البته این نوع س//واالت بسیار زیاد هستند ولی ما در اینجا به مهمترین آنها اش//اره کردیم. با توجه به پاس//خی ک//ه برای هر یک از س//واالت باال دارید، میتوانید یکی از سیس//تمعاملهای موبایلی اندروید ی//ا آیاواس را انتخاب کنید. یعنی هر س//وال نهایتا یک امتی//از به نفع یک سیس//تمعامل دارد و در نهایت با یک جمعبندی ساده میتوان مشاهده کرد که کدام سیستمعامل امتیاز بیشتری از طرف شما کسب کرده و به این طریق انتخابی بهتر خواهید داشت.

آیاوقتزیادیراباگوشیخود میگذرانید

احتماال شما هم روزانه زمان زیادی را با گوشی هوشمندتان کار میکنید. اگر جزو این دسته هستید باید به چند نکته توجه داشته باشید. بر اساس تجربیات و نیز بر اس//اس سابقه دو سیستمعامل اندروید و آیاواس بهنظر میرسد هنگام کار طوالنیت//ر ب//ا آیاواس روان بودن محیطکلیرابطکاربریوجابهجاییبین اپلیکیشنهاباسرعتبیشترینسبتبه اندوریدانجاممیشود.نمیگوییماندروید سریع نیست و در واقع اندروید نوقا یکی از با ثباتترین و سریعترینهاست اما اگر خودتان تست کنید یا سری به ویدئوهای انجام شده توس//ط یوتیوبرها بزنید، در مییابید که س//رعت در آیاواس 10 از اندروید 7.0 کمی بیشتر است. پس اگر سرعت جابهجایی بین اپلیکشنها و نیز سرعت اجرای باالی آپها برایتان اهمیت زیادیدارد،یکتیکسبزبهنفعآیاواس برای خود ثبت کنید. اگر اینطور نیست و میتوانید از اختالف جزئی س//رعتی بین این دو سیس//تمعامل چشمپوشی کنید، تیک سبز را میتوانید برای اندروید ثبتکنید. گیمرهایموبایلی مس//لما اگر با هر دو سیس//تمعامل اندروید و آیاواس کار کرده باشید، این موضوعرامیدانیدکهپرچمدارانمجهزبه ایندوسیستمعاملرقابتشانهبهشانهای در زمین//ه گیم دارند. با این وجود نباید فرام//وش کنیم که هنوز ه//م برخی از بازیه//ای موبایلی ابتدا برای آیاواس و سپسبرایاندرویدعرضهمیشوند.البته طی چند س//ال گذشته سرعت انتشار نسخههای اندرویدی و آیاواس بازیها بسیار کاهش یافته و در برخی موارد نیز همزمان صورت گرفته است.

هردوسیستمعاملعنواناختصاصی ویژه خود را ه//م دارند. پس در اینجا فرقی نمیکند که سیستمعامل شما چه باش//د. اگر کیفیت باال و س//رعت اجرا برایتان مهم اس//ت، باید اش//اره کنیم که باز هم آیاواس به دلیل بهینه بودن سختافزار و نرمافزار همیشه در بخش گیم بین افراد، محبوبیت باالیی داشته ولی اندروید 7.0 نوقا هم چیزی از ای//ن بابت کم ندارد و هر دو پلتفرم سبکهایپردازشگرافیکیمخصوصی را ارائه میکنند تا کیفیت نهایی بازیها و گرافیکها خیرهکنندهتر شود.

در آیاواس مت//ال را داریم که باعث میش//ود گرافیک در بازیهای موبایلی این سیس//تمعامل بس//یار عالی بهنظر برسد. از طرف دیگر اندروید نیز با معرفی ول//کان گام مهم و بزرگی در ارائه تجربه گرافیکی بهتر برداش//ته و اگر یک بازی مثلآسفالتاکستریمرارویآیفون7 یا گلکسیاس7اجراکنیدفرقچندانیبین آنهامشاهدهنخواهیدکرد.پسمهمترین نکته برای انتخاب یک سیستمعامل از دیدیکگیمرموبایلی،عنواناختصاصی هر سیستمعامل اس//ت. در نتیجه باید ببینید ک//ه آیا بازیهای اختصاصی هر سیس//تمعامل برای شما اولویت زیادی دارند یا نه و بر همین اس//اس یک تیک سبز به نفع اندروید یا آیاواس بزنید. اگر بازیهایاختصاصیبرایتاناهمیتندارد نیز کال بیخیال این سوال شوید و امتیاز این سوال را ممتنع در نظر بگیرید. مدیریتفایلحرفهای مدیریتآسانفایلهایکیازمهمترین دغدغههایبسیاریازکاربرانگوشیهای هوش//مند است. سرراس//ت بگوییم که اندروید مدیریت فایل را بس//یار آس//ان کردهوشمامیتوانیدتقریباتمامفایلهای موجودرویحافظهدستگاههایاندرویدی را بهراحتی مدیریت کنید. اما در طرف دیگ//ر آیاواس در حال//ت پیشفرض )جیلبریک نش//ده( بخش مشخصی را برای مدیریت فایلها در اختیار کاربران قرار نمیدهد.

ش//اید اکنون بگویید آیاواس نیز اپلیکیش//نها و روشهای خاص خود را ب//رای مدیریت فای//ل ارائه میدهد و ای//ن حرف تا حدودی هم درس//ت اس//ت. اما اگر منصفان//ه بخواهیم به موضوع ن//گاه کنیم، اندروی//د از نظر ارائه قابلیتها همیشه عملکرد بهتری داش//ته و اصوال شخصیسازی در این سیستمعامل یکی از مهمترین ویژگیها محس//وب میشود. ش//ما با خرید هر دستگاهی که سیستمعامل اندروید را اجرا میکند، یک اپلیکیشن مدیریت فایل پیشفرض نیز در اختیار خواهید داشت که با استفاده از آن میتوانید به راحتی کارهای مختلفی روی فایلها و پوش//ههای موج//ود روی حافظ//ه ذخیرهسازی داشته باشید.

در این بخش بد نیس//ت به حافظه جانبیهماشارهکنیم؛آیاامکاناستفادهاز حافظهجانبیبرایتاناهمیتدارد؟مسلما هیچکس از ای//ن ویژگی بدش نمیآید ولی بحث اینجاس//ت که این مشخصه تا چه حد برای شما مهم باشد. با خرید محصوالت مجهز به آیاواس شما برای همیشهبایدبهحافظهداخلیپیشفرض دستگاهتان اکتفا کنید اگرچه روشهایی برای اس//تفاده از فل//ش و حافظههای اکس//ترنال در دس//تگاههای آیاواسی وجود دارد.

اما منظور ما استفاده از کارت حافظه میکرو اسدی بدون نیاز به لوازم جانبی اضافه و مستقیما در داخل خود دستگاه است. بس//یاری از پرچمداران اندرویدی امروزیوحتیگوشیمیانردهوپایینرده این اکوسیستم از کارت حافظه جانبی میکرواسدیپیشتیبانیمیکنندبنابراین اگر این موضوع برای شما اهمیت زیادی دارد باید مجددا یک تیک سبز روی نام اندرویدبزنید. سادگیدرمقابلامکانات یکی از مهمترین سواالتی که هنگام انتخاب یک سیستمعامل باید مد نظر قرار دهید این است که سادگی محیط برای شما اهمیت دارد یا امکانات زیاد و سفارشیسازی؟احتماالحدسزدهایدکه منظورماازسادگیوامکاناتزیادچیست. سیستمعاملآیاواساصوالبرمبنایارائه یک رابط کاربری س//اده که کار کردن با آن حتی برای عادیترین کاربران راحت باشد، توسعه داده شده و سادگی خود را تاهمینحاالهمحفظکردهاست.اگرچه آیاواس ساده بهنظر میرسد اما امکانات بسیار خوب و کاربردی را هم در اختیار کاربرانش قرار میدهد. اما اگر بخواهیم امکانات و قابلیتهای شخصیسازی را مد نظر قرار دهیم واقعا اندروید یک سر و گردن باالت//ر از آیاواس قرار میگیرد چراکهماهیتاینسیستمعاملاینگونه است. اندروید امکانات بسیار بیشتری را بهخصوص برای شخصیسازی محیط کاربری در اختیار کاربران قرار میدهد. شما میتوانید با نصب یک النچر حتی محیط اندروید را شبیه آیاواس کنید! اما در آیاواس این کار در حالت پیشفرض امکانپذیرنیست.

اگر دس//تگاه اندرویدی خود را روت کنید حتی امکانات و شخصیسازیهای بیشتریدراختیارشماقرارمیگیرد.البته با جیلبریک کردن آیاواس هم میتوان یکسریشخصیسازیهایمحدودانجام دادولیمقایسهایندوسیستمعاملازاین دیدگاه به درستی قابل انجام نیست.

ماهیت هر سیستمعامل باعث شده یکس//ری مزایا و معایب داش//ته باشد. در نهای//ت ببینید ک//ه از امکانات زیاد خوشتان میآید یا دوست دارید محیط سیس//تمعامل موبایلیتان ساده باشد و تمایلی به امکانات اضافه و غیرکاربردی ندارید. در نتیجه حاال میتوانید با توجه به پاسخ خود یک تیک سبز دیگر روی نام اندروید یا آیاواس بزنید. اهمیتآپدیتدرموبایل اگرچه گوگل نیز طی چند س//ال اخیر همیشه سعی کرده سیستمعامل اندروی//د را بهروز و امن نگ//ه دارد، با ای//ن وجود ب//از هم به دلیل س//اختار خاص این سیس//تمعامل نس//بت به آیاواس این فرآیند را به نحوی متفاوت انجام میدهد. همانطور که میدانید، کمپانیهای مختلف اندروید را آنطور که خود میخواهند، سفارشیس//ازی میکنند و همین امر س//بب میشود پس از ارائه بهروزرسانی اندروید توسط گوگل، هر شرکت دیگری خود به طور جداگان//ه آپدیتهای جدی//د را برای محصوالتش آماده کند. این مورد نهایتا باعث میشود کاربران اندروید مجبور باش//ند زمان بیشتری را برای دریافت آپدیتها صبر کنند.

البته اگ//ر از دارندگان گوش//یهای هوشمندی هستید که اندروید خالص را اجرا میکنند احتمال اینکه آپدیتهای این سیستمعامل زودتر برای شما ارائه شوند نیز وجود دارد. در این بین میتوان به گوشیهای هوشمند سری نکسوس و جدیدا پیکس//ل گوگل اشاره کرد که همیشه جدیدترین آپدیتهای اندروید را بالفاصله پس از انتش//ار توسط گوگل دریافت میکنند.به گ//زارش زومیت، باید این را هم در نظر داش//ته باش//ید که اگر گوشی هوشمند اندرویدیتان را تح//ت قرارداد اپراتوره//ا خریداری کنید باید مدت بیشتری برای دریافت بهروزرسانیها صبر کنید چرا که پس از ش//رکتهای تولیدکننده گوش//ی، اپراتوره//ا نیز باید تغیی//رات مد نظر خود را پیش از انتش//ار آپدیتها روی سیستمعامل یادشده اعمال کنند.

در ط//رف دیگ//ر آیاواس به دلیل اختصاص//ی بودن، همیش//ه به محض انتشارنسخهجدیدبرایتمامدستگاههای س//ازگار در دسترس قرار میگیرد. شما ب//ا خرید یک آیفون یا یک آیپد یا آیپاد تاچ میتوانید سالها از بهروزرسانیهای جدیدسیستمعاملآیاواسبهرهببریدو جدیدترینپچهایامنیتیوبهروزرسانیها را سریعا دریافت کنید.

بنابرای//ن اگ//ر ب//ه آپدیت س//ریع سیستمعامل موبایل خود اهمیت زیادی میدهیدیابایدبهسراغیکیازگوشیهای پیکسل گوگل بروید یا آیفون را انتخاب کنید. در هر صورت باز هم سرعت انتشار آپدیتها در آیاواس نسبت به اندروید بیشتراست.

حاال ببینید روی نام هر سیستمعامل چند تیک سبزرنگ وجود دارد و در اینجا میتوانیدبراساسنیازهایمهموشخصی خودیکیازسیستمعاملهایموردبحث را انتخاب کنید. حال مشخص میشود کهاندرویدبیشتربرایشمامناسباست یا سیس//تمعامل آیاواس. البته مسلما این راهنما خیلی جامع و کامل نیست و اص//وال نمیتوان راهنمای کاملی را در این رابطه نوش//ت یا باید مطلبی بسیار طوالنی و س//نگین در اینباره به رشته تحریر درآورد.

بنابراین باید توجه داشته باشید که هدف این مقاله در نظر گرفتن مهمترین جنبههای استفاده از سیستمعاملهای موبایلی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.