9

Jahan e-Sanat - - News -

جیاسام-هنوززمانکمیازفعالشدنتماسصوتیتلگرامنگذشته است که کالهبرداران فضای مجازی راه جدیدی برای سوءاستفاده از کاربران پیدا کردهاند.در این کالهبرداری جدید فرصت طلبان با سوءاستفاده از نداشتن آگاهی و مهارت افراد به دنبال سودجویی و کسب درآمد از این طریق هس//تند. این سود جویان با ارس//ال پیامهایی به کاربران از آنها میخواهند مبلغی را به حسابشان واریز کنند تا امکان تماس صوتی در تلگرام از طریق لینکی که برایشان ارسال کنند فعال شود.این درحالی است که این ویژگی بهراحتی و از طریق آپدیت تلگرام برای همه مخاطبان امکانپذیر اس//ت. در صورتی که نسخه تلگرام شما به روز است و هنوز قابلیت تماس صوتی برایتان فعال نشده کافی است یکی از کسانی که قابلیت تماس صوتی برای وی فعال شده است با شما تماس گرفته یا یک تماس از دست رفته با شما داشته باشد. بعد از آن شما میتوانید از قابلیت تماس صوتی روی تلگرام خود استفاده کنید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.