ممنوعیتمکاتباتاداریدرپیامرسانهایخارجی

Jahan e-Sanat - - News -

مفاد باقیمانده از سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی کنترل کاربران ایرانی در پیامرسانها توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را ممنوع کرد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجتاالسالم حسن روحانی، رییسجمهورتشکیلشدودرآنمفادباقیماندهازسیاستهاواقداماتساماندهی پیامرسانهای اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

در این جلسه، مصوب شد که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.

بر اساس مصوبه دیگری نیز هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیامرسانهای اجتماعی برخط، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع است و مسوولیت اقدامات کاربران در شبکههای اجتماعی برخط بر عهده خود کاربران بوده و ارائهدهنده خدمت پیامرسان اجتماعی بر خط، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است.

به گزارش فارس، در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین بانک مرکزی مکلف شد ظرف دو ماه آییننامه پرداختهای بانکی از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابالغ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.