کممصرفترین مرورگر اینترنتی

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- مایکروسافت این هفته مدعی شد مرورگر اینترنتی Edge این شرکت کمتر از مرورگرهای اینترنتی رقیب برق مصرف میکند بنابراین اس//تفاده از آن بس//یار به صرفه است.مایکروسافت میگوید: بررسیهای این شرکت نشان میدهد Edge حدود 31 درصد کمتر از مرورگر کروم نسخه ‪44 75،‬ درصد کمتر از مرورگر فایرفاکس موزیال نس//خه 52 برق مصرف میکند بنابراین اس//تفاده از آن در تبلتها و گوش//یها گزینهای ایده آل محسوب میشود.مایکروسافت علت این تحول را به روزرسانی موتور رندرEdge اعالم کرد که EdgeHTML نام دارد و نسخه 15 آن به تازگی عرضه شده است. این چهارمین به روزرس//انی موتور یاد ش//ده از زمان عرضه ویندوز 10 در اواسط سال 2015 میالدی است.مایکروسافت میگوید: آمار و اطالعات یاد شده ناشی از بررسی نحوه عملکرد مرورگرهای اینترنتی مختلف در چهار لپ تاپ سرفیسبوک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.