افزایش قيمت مصالح ساختماني پرمصرف در نيمه اول سال 59؛ تغيير فاز در رشد ساختوساز

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه مس/کن- تازهتری//ن اطاعات مرکز آمار از تورم قیمت مصال//ح س//احتماني پرمص//رف حکای//ت دارد. نش//انگرهاي بازار مصالح ساختماني در فاز پیشرونق و همزمان با بهبود ش//اخصهاي مرب//وط به ساختوس//از صعودي شدند. این نشانگرها حامل دو پیام »خروج نسبي از رکود« و تغییر فاز ساختوساز از »تکمیل واحدهاي نیم//ه کاره« ب//ه »ساختوس//از جدید« اس//ت. مرک//ز آمار ایران تغییرات قیمتي مصالح ساختماني در نیمه اول س//ال 95 و مقایسه آن ب//ا مدت مش//ابه و نی//ز نیمه دوم س//ال 94 را منتش//ر ک//رده که براس//اس آن تغییرات قیمتي مصالح س//اختماني در گروههاي »خاک و س//نگ«، »سنگ پاک )نما(«، »آجر و س//فال«، »لوله و پروفیل«، »میلگ//رد«، »ورقهاي فل//زي«، »ورقه//اي گالوانیزه«، »قطع//ات پیشس//اخته بتني«، »موزاییک«، »چوب«، »س//قف، کف و دیوارپوشهاي پاستیکي« و »یونولیت« بررسي شده است.

این بررس//يها نش//ان ميدهد قیم//ت چن//د گ//روه از مصال//ح پرمصرف ساختماني طي این مدت افزایش//ي بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین افزایش قیمت در گروههاي لوله و پروفیل و میلگرد است که نبشي با 35 درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قب//ل از آن و میلگرد با 30 درصد افزایش قیم//ت، باالترین تورم در مصالح س//اختماني را دارا هستند. تفاوت رش//د قیمت در محصوالت فوالدي نش//ان ميدهد ک//ه بازار ساختوس//از در حال خروج از فاز »تکمیل واحدهاي نیمه کاره« به فاز »ساختوس//از جدید« اس//ت. پیشي گرفتن قیمت لوله پروفیل و محصوالت فوالدي که در مراحل اولیه ساختوساز کاربرد دارند نشان ميدهد س//رمایهگذاري در بخش ساختوس//ازهاي جدید از تکمیل واحدهاي نیمهکاره جلوتر اس//ت. از س//وي دیگر قیمت اکثر مصالح ساختماني )هرچند ناچیز( افزایش یافته اس//ت که به طور عمومي از افزایش تقاضاي مصالح و در نتیجه کنترل تعمیق رکود و بهبود اوضاع ساخت وساز حکایت دارد.

نشانگرهاي تورم قیمت مصالح س//اختماني نشان ميدهد قیمت مصالح//ي مانن//د س//یمان که به صورت انبوه دپو شده بود، کاهشي بوده اس//ت. این گ//روه از مصالح طي س//الهاي گذش//ته به دلیل »دامپینگ« چی//ن و مازاد تولید داخل کاهش//ي بوده و بخش//ي از عوامل تورم منفي آن خارج از بازار تولید مسکن به وجود آمده است. این بخش از مصالح س//اختماني شامل ش//ن، ماس//ه، خاک، آجر، موزاییک و س//یمان، رشد ارزش افزوده کمتري در مراحل ساخت وس//از دارند و کاه//ش قیمت آن تاثیر زیادي در قیمت تمام ش//ده مسکن ندارد. از سوي دیگر مصالح س//اختماني در بخشهاي داراي ارزش اف//زوده باال مانند آهنآالت و رش//د ناگهاني به ب//ازار مصالح ساختماني، س//بب شوک قیمتي در ب//ازار مس//کن و ساختوس//از بوده است.

ب//ر اس//اس نتای//ج آمارگیري از قیم//ت مصالح س//اختماني در نیم//ه اول ،1395 در س//ه گروه »خاک«، »مصالح س//نگي بتن و بنایي« و »س//نگهاي ریشه دار« شاهد نوسان متوس//ط قیمتها، گاه ب//ه صورت افزایش//ي و گاه به صورت کاهشي نسبت به دوره قبل هستیم. در بین اقام این گروهها »خاک رس طبیعي« با 1/5 درصد داراي بیش//ترین افزایش متوسط قیمت و »ماس//ه طبیعي )ماس//ه کف//ي(« ب//ا 31/8 درص//د داراي بیش//ترین کاهش متوسط قیمت بوده اس//ت. با مقایس//ه متوسط قیمتهاي اقام در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال قبل مشاهده ميشود بیشترین افزایش متوسط قیم//ت مرب//وط به »خ//اک رس طبیعي« با 10/3 درصد و بیشترین کاهش متوس//ط قیمت مربوط به »ماس//ه طبیعي )ماسه کفي(« با 31/5 درصد بوده است.

گ/روه لول/ه و پروفيلهاي فوالدي مورد مصرف در سازه

با مقایسه متوسط قیمت »لوله و پروفیلهاي فوالدي مورد مصرف در س//ازه« متوسط قیمت تمامي اقام نس//بت به دوره قبل داراي افزایش بوده اس//ت. در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به »نبشي نمره «70 ب//ا 35/4 درص//د و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به »تیرآهن نمره «30 با 3/4 درصد بوده است.

با مقایس//ه متوسط قیمتهاي اقام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه مشابه س//ال قبل، شاهد نوس//انات کاهش//ي یا افزایش//ي متوسط قیمتها هستیم. بیشترین افزایش متوسط قیمت، مربوط به »ناوداني نمره «24 با 21/0 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط ب//ه »تیرآهن نمره «14 با 9/1 درصد بوده است.

گروه ميلگرد

با مقایس//ه متوس//ط قیمتها در گروه »میلگ//رد« با نیمه قبل مشاهده ميشود بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به »میلگرد آجدار نم//ره «12 با 30/6 درصد و بیش//ترین کاه//ش مرب//وط به »میلگرد س//اده نمره «10 با 3/1 درصد بوده اس//ت. مقایسه نتایج حاص//ل از آمارگی//ري نیمه اول 1395 با دوره مش//ابه س//ال قبل نشان ميدهد بیش//ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به »مفتول سیاه« با 10/8 درصد و بیشترین کاهش متوس//ط قیم//ت مربوط به »میلگرد س//اده نم//ره «16 و »میلگرد ساده نمره «18 با 14/1 درصد بوده است.

گروه ورقهاي فلزي

با مقایس//ه متوسط قیمتهاي اقام گروه »ورقهاي فلزي« در این نیمه نسبت به نیمه قبل مشاهده ميشود بیشترین افزایش متوسط قیم//ت مربوط به »ورق س//یاه به ضخامت بیش از سه میلیمتر« با 12/4 درصد و بیش//ترین کاهش قیم//ت مربوط ب//ه »ورق برنز« با 1/6 درصد بوده اس//ت. مقایس//ه متوسط قیمتهاي اقام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال قبل نشان ميدهد بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به »پروفیل برن//زي توخالي« با 1/4 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیم//ت مربوط به »پروفیل برنزي نوپر« با 23/8 درصد بوده است.

در گروه »قطعات پیشساخته س//یماني و بتني« متوسط قیمت تمام اقام نس//بت ب//ه دوره قبل کاه//ش داش//ته اس//ت. در بین اقام این گروه، بیش//ترین کاهش متوس//ط قیمت مرب//وط به »لوله س//یماني معمولي نم//ره «20 با 20/4 درص//د و کمتری//ن کاهش مربوط به »بلوک سیماني دیواري ب//ه ابع//اد «40*20*10 با 9/9 درصد بوده است.

مقایس//ه نتای//ج حاص//ل از آمارگی//ري در نیمه اول 1395 با دوره مشابه س//ال قبل نیز نشان ميده//د متوس//ط قیم//ت تمام اقام داراي کاهش بوده است که بیشترین کاهش به »لوله سیماني معمولي نمره «20 با 32/1 درصد و کمترین کاهش به »بلوک سیماني دیواري به ابعاد «40*20*10 با 8/8 درصد بوده است.

گروه موزایيک

نتایج آمارگیري نیمه اول 1395 نمایانگ//ر آن اس//ت ک//ه در گروه »موزاییک« متوس//ط قیمت تمام اق//ام مورد آمارگیري نس//بت به دوره قب//ل جز یک قل//م، افزایش داشته است.

در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به »موزاییک ایراني با سنگ موزاییک معمولي به ابعاد «30*30 با 14/5 درصد است. بیشترین کاهش قیمت نیز با 1/0 درصد به »موزاییک فرنگي با خردهسنگ مرمر یا مرمریت تا نمره 5 به ابع//اد «30*30 تعلق دارد.

مقایس//ه نتای//ج حاص//ل از آمارگی//ري در نیم//ه اول 1395 با دوره مش//ابه س//ال قبل نشان ميدهد در این گروه، بیش//ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به »موزاییک ایراني با سنگ موزاییک معمولي به ابعاد «30*30 با 4/0 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت، مربوط به »موزاییک فرنگي با خردهس//نگ مرمر یا مرمریت تا نمره 5 ب//ه ابعاد «30*30 با 8/6 درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.