اختصاص یک درصد فروش نفت به راهآهن

Jahan e-Sanat - - News -

معاون فنی و زیربنایی راهآهن با اشاره به پیشبینی احکام حمایتی راهآهن در مجلس از پیشبینی یک درصد فروش نفت برای توس//عه ریلی در برنامه شش//م توس//عه خبر داد. مازی//ار یزدانی در همایش »راهآهن قم کلید توس//عه پایدار استان« که قبل از ظهر یکشنبه در س//الن همایشهای اداره کل استاندارد استان قم برگزار شد، با بیان اینکه راه آهن هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است، افزود: در سالهای اخیر نگاه ویژهای به راهآهن شده است و ریاستجمهور هم در سالهای اخیر ریل را یکی از اولویتهای دولت مطرح کردهاند.

معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اس//امی ایران با اش//اره به خشکس//الی مالی سالهای اخیر دولت، تصریح کرد: با وجود همه مشکات اقتصادی اقدامات بسیار خوبی در راهآهن انجام شده است و در چند سال آینده ما این تغییرات را در سیستم ریلی خود مشاهده خواهیم کرد.

به گزارش مهر، یزدانی به کارهایی که اولین بار در راهآهن اجرایی شده است، اشاره کرد و گفت: سیستم سریعالسیر راهآهن از جمله این اقدامات بوده اس//ت و در برنامه شش//م هم برای راهآهن احکام بسیار خوبی تصویب شده است، از جمله اینکه یک درصد فروش نفت برای توسعه ریلی در نظر گرفته شده است.

مع//اون فن//ی و زیربنایی راهآهن با بیان اینکه در برنامه شش//م توس//عه سرمایهگذاری در راه آهن مش//ابه سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: امروز بدنه نیروی انسانی راهآهن این همت را دارد که از این امکانات در راستای توسعه راهآهن استفاده کند.

وی راهآهن را یک سازمان عامالمنفعه خواند و تاکید کرد: راهآهن کمترین توسعه را در قیاس با همه سازمانها داشته است که یکی از دالیل آن سختی توسعه آن است حتی اگر امکانات مالی وجود داشته باش//د توسعه ریلی سخت و زمانبر است. یزدانی با اشاره به اقدامات انجام شده در توسعه راهآهن افزود: پنج استان به زودی به شبکه ریلی وصل میشوند و خیلی از مسیرهای راهآهن دو خطه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.