قدرداني مسووالن از شهردار ساري

Jahan e-Sanat - - News -

سیدکمال آقامیري، مدیرعامل در جلسه هیاتمدیره سازمان عمران با تبریک سال جدید و قدرداني ویژه از خدمات مهدي عبوري شهردار، اعضاي شوراي شهر شورا و هیاتمدیره سازمان عمران، موفقهاي کسب شده سازمان متبوعش را ماحصل این پشتیباني عملیاتي برشمرد و اظهار داشت: این روند مسوولیت بنده و همکاران پرتاشم را در سازمان عمران براي افزایش راندمان کاري و خدمترساني به مردم شهر ساري بیشتر ميکند.

آقامیري با اشاره به اینکه پرسنل سازمان عمران براي رسیدن اهداف عمراني شهر ساري از هیچ کوششي دریغ نخواهند کرد، افزود: تیمهاي عملیاتي ما در ایام تعطیل نیز پروژههاي عمراني متعددي را در حال اجرا داشتند که این امر نشانگر حس مسوولیت همه مجموعه در عمران و آباداني شهر ساري دارد.

سیدکمال آقامیري کمبود مصالح راهسازي را یکي از مشکات عدیده سازمان متبوعش عنوان و خاطر نشان کرد: باوجود محدودیتهایي که در این زمینه وجود دارد ما ناچارا مصالح مورد نظر خود را از شهرهاي دیگر تامین ميکنیم و قطعا حمایتهاي مدیران شهر ساري از سازمان عمران ميتواند این مشکل را مرتفع کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.