صرفهجویي بيش از61 ميليارد تومان در شرکت پاالیش نفت اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

در س//ال 95 در واحد پش//تیباني س//اخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان، تعداد 326 قطعه با تیراژ 32ر000 عدد و صرفهجویي بالغ بر 161 میلیارد ریال تولید شد.

رییس پش//تیباني ساخت داخل این شرکت با بیان اینکه تعداد اقام ساخته شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این مدت موفق به س//اخت تعداد زیادي از انواع قطعات یدکي دس//تگاههاي پاالیشي شدهایم که این نشان از تخصص و همت صنعتگران ایراني توانمند و پر تاش دارد.

محمدعليصفريافزود:درساليکهگذشتساختقطعات یدکي با استفاده از توانمنديهاي سازندگان داخل کشور بالغ بر 18 میلیارد ریال، هزینه داش//ت و این در حالي بود که اگر ميخواستیم نیاز خود را از خارج کشور تامین کنیم باید بیش از 971میلیارد ریال هزینه ميکردیم.

وي اف//زود: این واحد از س//ال ،1380 در زمینه تامین قطعات دس//تگاههاي پاالیش//ي و به ویژه ماشینآالت دوار از قبیل توربین، پمپ، کمپرس//ور، چرخ دنده و...... تاکنون فعالیت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.