نشست خبري مدیر کل بنياد مسکن گيالن

Jahan e-Sanat - - News -

اکبرزاده گفت: گیان جزو استانهاي برتر کشور در اجراي طرح هادي روستایي اس//ت، مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اسامي گیان از احیاي بافتهاي ارزشمند روستاهاي هدف گردشگري این استان در سالجاري خبر داد. به گزارش روابط عمومي بنیادمسکنانقاباساميگیان،بهمناسبتسالروزافتتاححساب001 حضرتامام )ره( و تاسیس بنیاد مسکن انقاب اسامي نشست خبري صبح روز پنجشنبه گذشته در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران صداوسیماي گیان با ارائه گزارشي از فعالیت یک ساله بنیاد مسکن انقاب اسامي و تشریح برنامههاي آن در سال 96 برگزار شد. اکبرزاده در این نشست اظهار کرد: گیان داراي 2/5 میلیون جمعیت است و یک میلیون نفر در روستاها زندگي ميکنند. وي میانگین اجراي طرح هادي در کشور را 40 درصد عنوان کرد و افزود: دو هزار و 23 روستا باالي 20 خانوار جمعیت دارند و باید در 800 روستا طرح هادي اجرا ميشد و تا سال 93 گیان در این زمینه داراي عقبماندگي ماندگار بود. مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اسامي گیان ادامه داد: با تعریف قیر رایگان و با وجود تنگناي اقتصادي مبلغ 120 میلیارد تومان براي آسفالت راههاي روستایي اختصاص پیدا کرد و با خودیاري مردم سال گذشته 254 روستاي گیان آسفالت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.