نقش برجسته شرکت ملي حفاري در توسعه ميدان گازي پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل ش//رکت ملي حفاري ایران گفت: این شرکت در اجراي عملیات حفاري هش//ت فاز طرح توسعه میدان گازي پارسجنوبي در سالهاي اخیر نقش برجستهاي ایفا کرده است.

حیدر بهمني با اشاره به بهرهبرداري رسمي شش فاز پارسجنوبي به طور همزمان با حضور رییسجمهور، افزود: حفاري فازهاي 17 و 18 که توسط روحاني افتتاح شد، توسط متخصصان این شرکت با کاربست دکلهاي ناوگان ملي حفاري به ثمر نشست.

وي اظهار کرد: در اجراي این دو فاز که منجر به تولید مقادیر عظیمي گاز و میعانات گازي ش//ده اس//ت، ش//رکت ملي حفاري در چارچوب قراردادي با ش//رکت نفت و گاز پارس 22 حلقه چاه توسعهاي دریایي حفر و تکمیل کرد.

بهمني گفت: این دومین تجربه ملي حفاري در انجام پروژههاي کلید در دست EPD) ( است که پس از اجراي عملیات حفاري در فازهاي 9 و 10 محقق شد و از افتخارات این شرکت در پاسخگویي به برنامهها و اهداف کان صنعت نفت کشور به شمار ميآید.

مدیرعامل ش//رکت ملي حفاري ایران حفاري 22 حلقه چاه در پروژه فاز 14 که با بیش از 80 درصد پیش//رفت فیزیکي در دس//ت اجراس//ت و مشارکت در بخش//ي از عملیات حفاري فازهاي یک و پن//ج و همچنین تعمیر چاهها در فاز 12 را جلوهاي از حضور فعال این ش//رکت در روشنایي مشعل فازهاي میدان گازي پارسجنوبي عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.