حمایت از صنایع کوچک یعني رسيدن به توليد زودبازده

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي گیان گفت: حمایت از صنعتگر یعني ایجاد اشتغال و کارآفریني یعني رشد صنعت و توسعه اقتصادي کشور. احمدعلي شهیدي گفت: در سال 96 باید تمرکز بیشتري بر صنایع کوچک و متوسط داشته باش//یم چراکه تداوم رشد صنعتي نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوس//ط است. وي در ادامه بیان داشت: حمایت از صنعتگران باید به شکل واقعي و عملي انجام شود، حمایت از صنعتگر یعني ایجاد اشتغال و کارآفریني یعني رشد صنعت و توسعه اقتصادي کشور، حمایت از صنایع کوچک یعني رسیدن به تولید زودبازده و به عبارتي صنایع کوچک راهگشاي رشد صنعت است. رییس هیاتمدیره شرکت شهرکهاي صنعتي گیان گفت: بازنگري در قانون مالیاتها و ارائه تسهیات مناسب بانکي موجب شکوفایي بخش صنعت خواهد شد و در رونق تولید بسیار موثر خواهد بود. وي در ادامه اظهار داشت: کاهش نرخ بهره بانکي براي صنعتگران که کارآفرینان و ایجادکنندگان فرصتهاي شغلي هستند، بسیار ضروري و مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.