تصویب بودجه 220 ميليارد توماني شهرداري گرگان در شوراي شهر

Jahan e-Sanat - - News -

شهردار گرگان از تصویب بودجه022 میلیارد توماني سال6931 شهرداري در جلسه رسمي و علني12 فروردین شوراي اسامي شهر خبر داد و گفت: از کل بودجه سال 1396 شهرداري گرگان، 120 میلیارد تومان معادل 54/55 درصد سهم بودجه عمراني و 100 میلیارد تومان معادل 45/45 درصد سهم اعتبارات جاري ميشود. وي ادامه داد: از جمله اقدامات شاخصي که طي این بودجه در سالجاري انجام خواهد شد، ميتوان به خرید و تجهیز ناوگان اتوبوسراني، تجهیر ناوگان آتش نشاني، احداث پارکهاي محلهاي و توسعه فضاي سبز شهري اشاره کرد. وي افزود: احداث تاالرهاي پذیرایي و مجموعه فرهنگي، ورزشي و تفریحي در خیابان رازي و تملک و بازگشایي رینگهاي ترافیکي شهر نیز از دیگر اقدامات مهمي است که طي سال 96 انجام ميشود. صادقلو همچنین این نوید را به شهروندان عزیز داد که احداث تله کابین، هتل پنج ستاره ناهارخوران و شهربازي مدرن و پیشرفته که از دیرباز جزو خواستهها و آرزوها شهروندان گرگاني بوده امسال در قالب شیوهنامه سرمایهگذاري اجرایي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.