مذاکره ایران با ایرباس براي ساخت قطعات

Jahan e-Sanat - - News -

ایلن/ا- معاون علمي و فناوري رییسجمهور از ش//روع مذاکرات مستقیم این معاونت با دو شرکت ایرباس و ايتيآر براي اخذ امتیاز ساخت قطعات هواپیما در ایران خبر داد.

سورنا س//تاري با اشاره به بخشي از قرارداد ایرانایر با دو کمپاني ایرباس و ايتيآر مبني بر همکاري براي ساخت برخي قطعات هواپیما گفت: مذاکرات مستقیم معاونت علمي و فناوري نهاد ریاستجمهوری با ایرباس و ایتیآر برای اخذ امتیاز ساخت برخی از قطعات هواپیما آغاز شده است.

وی ادامه داد: جلساتی را با این دو شرکت سازنده هواپیما داشتهایم و به زودی نتیجه مذاکرات، نهایی خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رییسجمهور در پاسخ به این سوال که بر سر ساخت چه قطعاتی از هواپیما به توافق رسیدهاید، گفت: در حال نهایی کردن لیس//ت قطعاتی هس//تیم که قرار است ایران در ساخت آنها با این دو شرکت همکاری کند.

س//تاری تاکید کرد: در تمام مذاکرات موضوع اصلی این است که این قطعات در ایران تولید شود.

وی با بیان اینکه در کش//ورمان ظرفیتهایی برای ساخت برخی از قطعات وجود دارد، ادامه داد: در حال بررس//ی هستیم همکاری با ایتیآر و ایرباس برای فعالس//ازی ای//ن ظرفیتها چگونه میتواند شکل گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.