در سال 95 بيش از 80 هزار مشترک جدید از گاز بهرهمند شدند

Jahan e-Sanat - - News -

جمشید ظهیري، مدیرعامل شرکت گاز گیان از جذب 80 هزار و 100 مشترک جدید در سال 95 خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز گیان با اعام این خبر افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سالقبلبالغبر02 درصدرشدداشتهاست.ظهیرياظهارداشت:ازاینتعدادمشترک جدید،06 هزارمشترکدرروستاهاودرقالب082 روستاجذبوبالغبر57 درصداز مشترکین جذب شده در سال59، با اجراي پروژههاي بند »ق« از نعمت گاز برخوردار شدهاند. وي افزود: براي گازرساني به این تعداد از مشترکین در سال گذشته، بیش از هزار میلیارد ریال هزینه شده و تعداد کل مشترکین گاز در استان به 960 هزار مشترک افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گاز گیان در پایان از برنامهریزي این شرکت جهت گازرساني به 70 هزار مشترک جدید در سالجاري خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.