کسب عنوان »مقاله برگزیده دومين همایش بانوان فرهيخته وزارت نيرو«

Jahan e-Sanat - - News -

زهره حبیبي، کارشناس ارش//د مدیریت بازرگاني موفق به کسب عنوان مقاله برگزیده دومین همایش بانوان فرهیخته صنعت آب و برق در سطح کشور شد.

در پي فراخوان دومین همایش بانوان فرهیخته صنعت آب و فاضاب کشور در سال 1395 زهره حبیبي کارشناس مسوول دفتر پژوهش و بهبود بهرهوري با ارسال مقالهاي با عنوان »نقش میانجي تعادل کار و زندگي در تاثیر حمایت ادراک شده سازماني« بر عملکرد سازماني به دبیرخانه جشنواره موفق به اخذ پذیرش شد.

مقالهويازبین004 عنوانتوسطکمیتهعلميهمایشبرگزیدهشد و در کتاب چکیده مقاالت دومین همایش ملي بانوان فرهیخته صنعت آب و برق کشور به چاپ رسید.

روش این تحقیق، پژوهشي توصیفي- پیمایشي از نوع همبستگي به شمار ميرود و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد که حمایت ادراک شده سازماني به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق تعادل کار و زندگي به عملکرد سازماني تاثیر مثبت و معناداري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.