هيچگونهتعللوتاخيردرخریدبهموقعفرآوردههاينفتيقابلقبولنخواهدبود

Jahan e-Sanat - - News -

به منظور رفع ابهامات احتمالي و خدمترساني مطلوب، جلسه هماندیشي مالکان مجاري عرضه سوخت در شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه کرمان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر منطقه، مسووالن واحدهاي مرتبط، رییس و دبیر انجمن صنفي و جمعي از جایگاهداران استان برگزار شد، دستورالعمل درجهبندي مجاري عرضه در سال69 و میزان کارمزد تشریح و به سواالت و ابهامات مالکان مجاري عرضه در خصوص اجراي طرح برندسازي پاسخ داده شد.

جعفر ساالرينس//ب، مدیر منطقه کرمان در این جلس//ه به نقش موثر مالکان مجاري عرضه اش//اره کرد و از جایگاههاي توزیعکننده سوخت به عنوان تکمیلکننده رسالتهاي شرکت ملي پخش نام برد و بر ارتقاي کیفي ارائه خدمات به شهروندان و مصرفکنندگان تاکیدکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.