رييس سازمان خصوصيسازي خبرداد؛ آغاز فاز دوم ساماندهي سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

رييس سازمان خصوصيسازي در اولين نشست خبري خود در سال ،1396 گفت که مشموالن سهام عدالت بايد حس//ابي داراي کد ش//با به نام خود باشند و حتي والدين مشموالن صغير هم نميتوانند براي فرزند خود شماره حساب خودش//ان را دهند. به گزارش ايسنا، معاون وزير اقتصاد در خصوص مشارکت مردم در ساماندهي سهام عدالت گفت: پس از مراسم رونمايي از سهام عدالت در سالن اجالس سران که ما پذيراي 49 ميليون سهامدار بوديم، 26/5 ميليون نفر غيرتکراري به سامانه اينترنتي سهام عدالت مراجعه کردند. وي افزود: باتوجه به دو ميليون سهامدار متوفي که توانايي حضور در سامانه براي وراث آنها در نظر گرفته نشد، مشارکت 53 درصدي مردم در س//امانه اينترنتي، رکورد ارتباط بين جامعه هدف با يک سازمان دولتي در ايران يا حتي دنيا زده ش//د. رييس کل سازمان خصوصيسازي در ادامه به ميزان مش//ارکت گروهها پرداخت و اظهار ک//رد: در ميان گروهها، روستاييان و عشاير با 70 درصد مشارکت بيشترين حضور در سامانه را ثبت کردند. به دنبال آنها اعضاي کميته امداد و نهادهاي حمايتي با 63 درصد، کارگران فصلي با 51 درصد و کارمندان و بازنشستگان دولتي با 31 درصد در اين طرح ملي مشارکت کردند. پوريحسيني اضافه کرد: تراکنش در ميان اس//تانها هم مورد بررسي قرار گرفت. در اين زمينه ايالم با 85 درصد، صدرنش//ين حضور در س//امانه و نظارت صورتحسابهاي مالي است. استانهاي کردستان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد و لرستان در پي آن در زمره بيشترين مشارکتها در سامانه سهام عدالت قرار دارند. وي ادامه داد: کمترين مشارکت به استان تهران با 19 درصد مشارکت که اين نشان ميدهد جامعه هدف سهام عدالت مشموالن در استانهايمحرومهستند.رييسکلسازمانخصوصيسازي استان يزد، اصفهان، قم و سيستانوبلوچستان را با حدود 20 درصد در زمره کمترين استانهاي مشارکتکننده اعالم کرد. مع//اون وزير اقتصاد افزود: تا امروز هيچ گزارش//ي مبني بر صورتحساب معيوب نداشتهايم و سازمان خصوصيسازي در نهايت امانتداري و دقت اين گزارشات را ارائه کرده است. وي در خصوص مشارکت نقدي و آورده نقدي سهامداران با خريد باقي سهام گفت: تاکنون حدود دو ميليون نفر از 47 ميليون نفر، قبض دريافت کردهاند و رقمي حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان دريافت شده است. پوريحسيني در ادامه به فاز دوم ساماندهي سهام عدالت اشاره و بيان کرد: از سيام فروردينماه فاز دوم آزادسازي سهام عدالت اجرا ميشود. از اين رو با توجه به برگزاري مجامع شرکتها به دنبال گرفتن حس//اب داراي کد شبا از مشموالن هستيم که اين سود را به حساب هر فرد واريز کنيم. معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد: برخالف يارانه که به حساب سرپرست خانواده واريز ميشود، سود سهام عدالت تنها به حساب خود مشمول واريز ميشود. پوريحسيني در پاسخ به اين سوال که آيا اختالف شما در محاسبه سود س//هام عدالت با رييس کميسيون اقتصادي مجلس حل ش//د و آيا در اين مورد جلس//هاي در مجلس گذاشتيد و صحبتي با هم کرديد، گفت: وقتي دوستان به ما مراجعه ميکنند و ميگويند شرکت سرمايهپذير چقدر سود توليد کرده مثال ميگوييم به طور متوس//ط 4000 ميليارد تومان سود توليد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.