مديرعامل فرابورس: عرضههاي اوليه در ريزش شاخص بيتاثير است

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل فرابورس ميگويد که 70 تيم استارتآپي در قالب 160 ش//رکت براي فين اس//تارز ثبت نام کردهاند. وي درباره عرضههاي اوليه نيز ميگويد: عرضههاي اوليه متناسب با ش//رايط بازار انجام ميشود. به گزارش ايسنا، اميرهاموني از انتش//ار اولين آگهي اوراق اختيار معامله خريد خبر داد و اضافه کرد: فرابورس اکو سيس//تم فضاي ايده و شرکتهاي دانش بنيان را به طور کامل در فاينکس 2017 فراهم کرده که در اين فضا استارتآپها، شتاب دهندهها، صندوقهاي جس//ورانه، تامين سرمايهها و شرکتهاي سرمايهگذاري در کنار س//ازمان بورس و بورسها حضور دارند. هاموني عنوان کرد: حتي شرکتهايي که در حوزه بانک فعاليت ميکنند مثلخدماتانفورماتيکازجملهمجموعههاييهستندکهاگر در حوزه پول تکنولوژي وجود داشته باشد، ميتوانند در فين استارز ورود پيدا کنند. در حوزه بيمه نيز بيمه مرکزي راغب است به اين حوزهها ورود کند که با معرفي مدير آيتي آن مجموعه تکنولوژيهايي که الزم است، در حوزه بيمه توسعه يابند، معرفي ميشوند. وي گفت: فرابورس امسال در دهمين نمايشگاه بورس بانک و بيمه با چهرهاي متفاوت ظاهر شده است 70 تيم اس//تارتآپي در قالب 160 نفر در اين رويداد ثبت نام کردند که در نهايت سه تيم در حوزه بورس بانک و بيمه از س//وي هيات داوران انتخاب ميشوند و تيم اول 30 ميليون تيم دوم 20 ميليون و تيم س//وم 10 ميليون تومان جايزه ميگيرند. هاموني همچنين با اشاره به شرايط عرضه اوليه در سال جديد گفت: عرضههاي اوليه متناسب با شرايط بازار صورت ميگيرد که اطالعيه رسمي آن در سايت فرابورس نيز منتشر خواهد شد. وي در خصوص اثرات عرضه اوليه بر بازار هم گفت: عرضههاي اوليه چه سبک و چه سنگين در ميانمدت و بلندمدت تاثيري بر شاخص بورس و فرابورس ندارد اما در کوتاهمدت بر بازار اثرگذار است. مديرعامل فرابورس ادامه داد: اينکه گفته ميشود عرضه اوليه به طور مطلق انجام نشود، ضد بازار است و در ميانمدت و بلندمدت به کوچک شدن بازار منجر خواهد شد. به گفتههاموني اگر در سالهاي 86 تا09 عرضههاياوليهنبودوخصوصيسازيصورتنگرفته بود همچنان در همان بازار 26 هزار ميليارد توماني متوقف مانده بوديم اما تا پايان اسفند 95 به رقم 104 هزار ميليارد تومان رسيدهايم که اين اتفاق به اشتغالزايي نيز کمک کرده است. هاموني با اشاره به تشکيل دبيرخانه دائمي فين استارز افزود: ايدههاي مرتبط با اين حوزه دائما رصد خواهد ش//د و پشتوانه برگزاري اين رويداد در سال آينده قرار خواهد گرفت. وي در ادامه اين نشس//ت خبري با اشاره به نرخ بازار بدهي گفت: نرخ را ميشود با هماهنگي بانک مرکزي و بازار سرمايه و ديگر ارکان تصميم گير و سياستگذار مديريت کرد البته در ابن بازار کاهش نرخ هم داشتهايم، به طوري که ميانگين نرخ دربازاربدهيتاچهاردرصدکاهشيافتهاست.بهگفتههاموني همچنينتاکنوندربازاربدهيحتييکريالنکولنداشتهايم. مديرعامل فرابورس ابراز اميدواري کرد: با زيرساختهايي که در بازار بدهي ايجاد ميشود اين بازار جايگاه شايسته خود را در اقتصاد کشور پيدا کند. هاموني در پاسخ به اين سوال که گفته ميشود بازار بدهي بازار پول را تحت تاثير خود قرار داده است،گفت:بازارپولبهلحاظارزشمعامله06 برابربازاربدهي است بنابراين اين ادعا را به شدت رد ميکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.