40 پرونده باز در حوزه پذيرش شرکتها

Jahan e-Sanat - - News -

به منظور ارتقاي ش//فافيت اطالعات در بازار سرمايه تفاهمنام//هاي ميان ش//رکت بورس تهران و ش//رکت رايانبورس امضاء ش//د تا همزمان با پذيرش شرکتها در کميته پذيرش بورس، اين شرکتها ضمن دريافت گواهي امضاي ديجيتال و توکن از آموزشهاي الزم مانند امکانات و حساس//يتهاي سامانه جامع اطالعرساني و فرآيندهاي آن برخوردار شوند. به گزارش سنا، روحاهلل حسيني مقدم از دسترسي ناشران بورسي ثبتشده نزد سازمان بورس، به سامانه جامع اطالعرساني )کدال( به عنوان نقطه قوت بازار سرمايه نام برد و گفت: در بازديد هياتهاي خارجي از بازار سرمايه همواره سامانه کدال مايه مباهات اين بازار محسوب شده چون زيرساختهاي موج//ود اين امکان را به ناش//ران بورس//ي ميدهد که اطالعات خود را به خوبي در بازار سرمايه منعکس سازند. وي اظهارداشت: در اين ميان به منظور ارتقاي شفافيت اطالعات در بازار سرمايه به موجب تفاهمنامه مزبور مقرر ش//ده همزمان با پذيرش شرکتها در کميته پذيرش ب//ورس، اين ش//رکتها ضمن درياف//ت گواهي امضاي ديجيتال و توک//ن از آموزشهاي الزم مانند امکانات و حساسيتهاي سامانه جامع اطالعرساني و فرآيندهاي آن برخوردار شوند. اين مقام مسوول در شرکت بورس تهران يکي از مشکالت موجود در گزارشگري شرکتها را عدم ش//ناخت ناشران از سامانه کدال عنوان کرد که بازآم//وزي و ش//ناخت بهتر ميتواند منج//ر به ارتقاي وضعيت گزارش//گري شود. وي با اش//اره به آغاز به کار کدال در سال ،1386 متوسط اطالعرساني شرکتها از نظر قابليت اطمينان و به موقع بودن انتشار اطالعات را 46 از 100 ذکر کرد که امروز اين عدد به 82 رس//يده اس//ت. معاون ناشران ش//رکت بورس تهران با تاکيد بر بهبود اين وضعيت، تصريح کرد: بايد عالوه بر بازآموزي مقررات، آشناسازي با آنها نيز صورت گيرد. در اين مراسم همچنين مدير پذيرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران نيز از حضور متخصصان خوشفکر و جوان در بازار سرمايه ب//ه عنوان عاملي نام برد که منجر به ارتقاي ش//فافيت اطالعات بازار س//رمايه و توس//عه کدال در س//الهاي اخير ش//ده است. اسماعيل درگاهي در مقايسه سامانه اطالعرساني کشور نسبت به ساير کشورهاي پيشرفته، اظهار داشت: در شرايطي که هياتمديره شرکتها از ارائه اطالعات گريزان هستند، عملکرد شرکت رايانبورس در فراهم کردن زيرساختهاي موجود سبب شده است که اين اطالعات به خوبي از شرکتها دريافت شود. به گفته وي، در حال حاضر در شرکت بورس تهران 40 پرونده مفتوح در حوزه پذيرش شرکت وجود دارد که در قالب تفاهمنامه صورتگرفته ميان بورس تهران و رايانبورس، آموزشهاي الزم به شرکتها ارائه ميشود. براين اساس اجراي اين تفاهمنامه با ش//رکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا آغاز شده است. مدير پذيرش شرکت بورس تهران تصريح کرد: در واقع همزماني آموزش شرکتها با پذيرش آنها در بورس منجر ميشود تا سرعت انتقال اطالعات و رضايتمندي و تعامل ناشران با شرکت بورس افزايش يابد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.