رونمايي از پرتال جديد تامين سرمايه لوتوس پارسيان

Jahan e-Sanat - - News - تاالر شيشهاي

گروه بورس- پرتال آنالين صدور و ابطال صندوقهاي سرمايهگذاري تامين سرمايه لوتوس پارسيان در دومين روز از نمايش//گاه بورس، بانک و بيمه رونمايي ش//د. در جريان دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانک و بيمه، شرکت تامين س//رمايه لوتوس پارسيان از پرتال آنالين صدور و ابطال صندوقهاي سرمايهگذاري رونمايي کرد. علي تيموريش//ندي مديرعامل ش//رکت تامينسرمايه لوتوس پارس//يان در مراس//م رونمايي از پرتال جديد به رش//د و توس//عه برخي حوزهها در بازار سرمايه از جمله صندوقهاي س//رمايهگذاري اش//اره کرد و اظهار داشت: گس//تردگي بخشهاي مختلف وابسته به رشد ابزارهاي جدي//د اس//ت و اي//ن مهم محقق نميش//ود مگ//ر آنکه شرکتهاي تامينس//رمايه برنامههاي اختصاصيشان را توس//عه دهند. وي ادامه داد: اين در حالي اس//ت که در همين راس//تا به واسطه رشد اوراق با درآمد ثابت، اوراق بده//ي در بازار س//رمايه با افزاي//ش قابلتوجهي روبهرو ش//ده اس//ت. اين مقام مس//وول با بيان اينکه الزم است شرکتهاي تامين س//رمايه فعال نسخههاي جديدي از س//رويسهاي خ//ود را ارائه کنند، خاطرنش//ان کرد: در ش//رکت تامينسرمايه لوتوس پارس//يان در کنار توسعه ابزارها، بسترهاي تکنولوژي نيز رشد کردهاند. تيموري با تاکيد بر اينکه در گام اول راهاندازي اين پرتال سعي شده امکان صدور و ابطال آنالين در صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت فراهم شود و در گام دوم با دريافت مجوز از سازمان بورس صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله (ETF) ه//ا قابليت س//فارش گيري و ابط//ال واحدها از طري//ق اين پرتال فراهم ش//ود. بنا بر اين گزارش، پرتال جامع آنالين صدور و ابطال صندوقهاي س//رمايهگذاري تامينسرمايه لوتوس پارسيان توسط علي سعيدي، معاون س//ازمان بورس و عباس خس//رواني رييس هياتمديره شرکت تامينسرمايه لوتوس پارسيان رونمايي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.