اعالم پيشبيني سال 96 »زگلدشت«

Jahan e-Sanat - - News -

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را با سرمايه 200 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده، اعالم کرد. شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 303 ريال اعالم کرده است که نسبت به EPS سالجاري معادل 22 درصد کاهش را نش//ان ميدهد. پيشبيني درآمد اين شرکت در سال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش 13 درصدي فروش خالص و ارائه خدمات، افزايش 10 درصدي سود ناخالص، افزايش 28 درصدي س//ود عملياتي و همچنين کاهش 22 درصدي سود خالص است. »زگلدشت« سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 را مبلغ 60 ميليارد و 601 ميليون ريال برآورد کرده اس//ت. يادآوري ميشود س//ود خالص اين شرکت فرابورسي در سال مالي منتهي به 30 اسفند 59، مبلغ 77 ميليارد و 566 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم 388 ريال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.