پوشش 73 درصدي پيشبيني »شاوان«

Jahan e-Sanat - - News -

پااليش نفت الوان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 95 را با سرمايه يک هزار و 143 ميليارد و 422 ميليون ريال به صورت حسابرسينشده منتشر کرد. شرکت پااليش نفت الوان سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را مبلغ 207 ريال برآورد و اعالم کرد طي دوره هشت ماهه اين سال مالي با شناسايي 152 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 73 درصد از پيشبينيهايش را محقق کرده است. »شاوان« سود خالص دوره هشت ماهه منتهي به 30 آبان 95 را مبلغ 173 ميليارد و 298 ميليون ريال اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.