سياست جديد براي حمايت از پوشاک داخلي

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- در پي مصوبه اخير بانک مرکزي مبني بر اينکه »نگهداري ارز، حداکثر تا س//قف مبلغ 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بالمانع است«، سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز نيز گفت: نگهداري ارز بيش از معادل 10 هزار يورو قاچاق تلقي ميشود. بنابراين آن دسته از افرادي که بيش از 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها در اختيار دارند، به مدت سه ماه از زمان ابالغ اين دستورالعمل 20) فروردينماه (96 فرصت دارند با مراجعه به يکي از بانکها و افتتاح حساب ارزي، ارز خود را در سيستم بانکي سپردهگذاري کنند يا ارز مربوطه را به يکي از بانکها به نرخ آزاد يا صرافيهاي مجاز با درج در سامانه سنا عرضه کنند.

قاسمخورشيدياظهارکرد:برايتعيينتکليفارزهاييکهقبلازابالغ اين دستورالعمل توسط مردم نگهداري ميشوند و حداقل يکي از اسناد اشاره شده را نداشته باشند، در بازه زماني سه ماهه براي مبالغ بيش از 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها شيوههاي متنوعي از جمله مراجعه به يکي از بانکها و افتتاح حساب ارزي پيشبيني شده است.

وي افزود: در غير اين صورت، اگر فردي 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها در اختيار داشته باشد، آن ارزها ضبط ميشود و مجازاتهايي که قانونگذار مقرر کرده نيز مشمول فرد خواهد شد.

سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بخش ديگري از سخنان خود به ميزان کشفيات قاچاق ارز در سال گذشته پرداخت و گفت: بيش از 10 ميليون دالر يا معادل آن به ساير ارزها، در سال 1395 ارز نقد کشف شده است.

خورش//يدي اضافه کرد: قاچاق اين ارزها در قالب 20 پرونده قضايي پيگيري ش//د و دستگاههاي کاشف مش//خص کردند که نقلوانتقاالت غيرقانوني ارز توسط اين باندها و عناصر دستگير شده، در سالهاي 94 و 95 بيش از سه ميليارد دالر بوده است.

»جهانصنعت«- به دنبال افزايش واردات بيروي//ه پوش//اک به کش//ور و همچني//ن ضربه به تولي//د داخل، در جلس//هاي که به رياس//ت رييس کل گمرک اي//ران و با حضور اعضاي انجمن صنايع نس//اجي ايران برگزار ش//د، تصميمات مهمي براي حمايت از توليدکنن//دگان داخل//ي پوش//اک گرفته شد.

در اين جلس//ه ک//ه نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضاي انجمن توليدکنندگان صنايع نساجي، اتحاديه پوشاک و مديران کل ستادي گمرک نيز حضور داشتند، هشت برنامه مهم براي حماي//ت از توليدکنندگان پوشاک در دستور کار قرار گرفت.

براين اساس گمرک ايران حسابرسي پس از ترخيص را در خصوص برخي برنده//ا اجرايي ميکند تا مش//خص ش//ود پوش//اک موجود در بازار برخي برندهاي معروف پس از طي تشريفات کامل گمرکي وارد کشور شده يا بدون پرداخت حق//وق و عوارض گمرکي و ب//ا دور زدن قانون تا در اولين فرصت نس//بت به جريمههاي س//نگين اين برنده//ا اقدام ش//ود. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف ش//ده اس//ت صرفا پس از ثب//ت برند انواع پوش//اک توسط نمايندگي نسبت به ثبت سفارش اقدام کند.

جلوگي//ري از نص//ب تابلوه//اي تبليغاتي براي شرکتهايي که فاقد نمايندگي هستند، از ديگر تصميمات اين جلس//ه اس//ت ک//ه ميتواند در کاهش سوءاستفاده از برندهاي معروف پوشاک موثر باشد.

در اي//ن مي//ان ش//ماره بارک//د (GTIN) و شناس//ه کاال ب//ه منظور شفافيت هر چه بيشتر واردات پوشاک اجراي//ي خواهد ش//د و نمايندگيها مکلف به ثبت قيمت رسمي ارائه شده از شرکت مادر که صحت آن به تاييد مقامات صالحيتدار کشور مبدا )اتاق بازرگاني( و رايزن ايران در کشور مبدا رس//يده باشد، هس//تند و هنگام اخذ گواهي ثبت نمايندگي از مرکز اصناف )قبل از واردات کاال( بايد شناسه الزم از سامانه TSC اخذ و به گمرک اجرايي ارائه کنند. يکي ديگر از تصميمات مهم در اين جلسه آن است که ثبت سفارش پوش//اک بايد ب//ه نام دارن//ده گواهي فعاليت نمايندگي باشد و هنگام اظهار پوش//اک به گمرک مشخصات کاالي وارداتي و نش//ان تجاري پوشاک ثبت شود. همچنين ارزش انواع پوشاک با برندهاي مربوط بايد در سامانه TSC گمرک ايران برمبناي هر ثوب تعيين و اعالم شود. اين گزارش حاکي است با توجه به پيادهس//ازي سامانه جامع ام//ور گمرکي و پنج//ره واحد تجارت فرامرزي در گم//رک انتظار ميرود با همکاري و هماهنگي بيشتر سازمان و نهادهاي حاضر در اين جلس//ه روند کاه//ش قاچ//اق پوش//اک خارجي و حمايتازتوليدکنندگانداخليسرعت بيشتري بگيرد.

گمرک ايران پي//ش از اين نيز در بخشنامههاي جداگانهاي، ورود پوشاک از محل رويههاي ملواني، گذرمرزي يا با درخواس//ت سازمانها يا در پوشش مصوبات کار ويژه مرز را ممنوع اعالم کرده بود.

همچنين گمرک ايران در بخشنامه ديگري ب//ه گمرکات اع//الم کرد در مب//ادي ورودي مناطق آزاد مس//تقر و پ//س از اقدام//ات الزم نس//بت به ارزشگذاري کاالهاي وارده به مناطق آزاد و بر اساس ارزش اعالمي گمرک وف//ق مقررات مناطق آزاد نس//بت به اخ//ذ ع//وارض اقدام کنن//د که يکي از محوره//اي اصل//ي اين بخش//نامه پوشاک است.

همچنين مقرر شده در مناطق آزاد و براساس موافقتنامه تجارت ترجيحي پوش//اک واردات//ي از ترکي//ه صرفا به ص//ورت تج//اري و ب//دون اعمال هر گونه تخفيف منطقه و رعايت شرايط عمومي صادرات و واردات کشور و ساير مقررات و بخشنامههاي مربوطه و نيز داشتن گواهي مبدأ و همچنين حمل مستقيم از کشور ترکيه، پس از انجام تشريفات گمرکي نسبت به ترخيص پوشاک اقدام شود. 5-کلیهشرکتکنندگاندرمناقصهالزماستدرلیستتامینکنندگانموردتاییدشرکتملینفتایران)LVA(باشند. 6-درصورتبرندهشدنارایهضمانتنامهانجامتعهداتبهمیزان01 درصدمبلغمعاملهالزامیست. 7-برندهمناقصهمیتواندباارائهضمانتنامهبانکیمعتبرحداکثربهمیزان52%کلمبلغمعاملهپیشپرداختدریافتنماید. 8-قیمتترازشدهباتوجهبهامتیازاتفنیارایهشدهتوسطکمیتهفنیبازرگانیوضریبتاثیر04 درصدمحاسبهومالکتعیینبرندهخواهدبود. توجه:هرگونهتغییردرشرایطوزمانمناقصهبهاطالعکلیهشرکتکنندگاندرمناقصهخواهدرسید. درصورتضرورتباشمارهتلفن:20483123 071-32138436و تماسبگیریدومکاتباتخودرابهشماره:74441323-170 ارسالنمایید. شمارهمجور202,6931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.