رضايت وزارت کشاورزي از وضعيت فعلی بازار مرغ؛ کیلویی0028 تومانگراننیست؟!

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

گ/روه بازرگان/ي- در حالي که ح//دود 40 روز به ش//روع ماه رمضان باقي مانده است، شاهد افزايش قيمت برخ//ي از کاالهاي اساس//ي همچون م//رغ در بازار هس//تيم. اين در حالي اس//ت که ب//ه تازگي ريي//س انجمن پرورشدهن//دگان مرغ گوش//تي نيز اعالم کرد که از اواسط ارديبهشت ماه و با توجه به نزديک شدن به ماه رمضان، بايد منتظر تغيير قيمت و گراني اين محصول باشيم.

با اينکه بخشخصوصي بارها نسبت به بر عهده گرفتن مس//ووليت تنظيم ب//ازار کاالهاي اساس//ي همچون مرغ و گوش//ت اع//الم آمادگي ک//رده اما همچن//ان اين بازارها به طور کامل به بخشخصوصي واگذار نشده است. از اي//ن رو هر روز با قيمتهاي جديدي در اين بازارها روبهرو هستيم که بيشتر روند صعودي دارد.

در حالي که قيمت مرغ در بازار پس از چند هفته ثبات و کاهش نس//بي، مجددا رو به افزايش حرکت ميکند، مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام گفت: هيچ مش//کلي در ب//ازار توليد، تامين و عمدهفروش//ي اين محصول وجود ندارد و نهايتا بايد کيلويي 7200 تا 7500 تومان فروخته شود. در غير اينصورت دستگاههاي نظارتي بايد با گرانفروشان برخورد کنند.

مرغ اين روزها بازار پرنوساني دارد و هر س//اله باال و پايين اي//ن بازار به زيان توليدکنندگان و مصرفکنندگان تمام ميشود اما به نظر ميرسد عزم جدي براي کنترل و تنظيم اين بازار وج//ود ندارد و دس//تگاههاي نظارتي نيز برخ//ورد قاطعي با گرانفروش//ان نميکنند چراکه طي روزهاي گذشته قيم//ت مرغ بر خالف روزهاي پس از تعطيالت نوروزي رو به افزايش بود و هر کيلوگرم آن حدود 7800 تا بيش از 8000 تومان به دست مصرفکنندگان رس//يد. اين در حالي اس//ت که بارها وزارت جه//اد کش//اورزي اعالم کرده قيمت م//رغ با ش//رايط و هزينههاي کنوني توليد نهايتا بايد کيلويي 7200 تا 7500 تومان باشد.

بر همين اساس مديرعامل شرکت پش//تيباني امور دام گفت: هماکنون هيچ مش//کلي در بازار عمدهفروش//ي و تامي//ن م//رغ در ميادي//ن عرض//ه مختل//ف وج//ود ندارد چراک//ه امروز اين محصول کيلويي 6100 تومان در ميادين ميوه و ترهبار عرضه ميش//ود و وزارت جه//اد کش//اورزي به عنوان مسوول تامين اين محصوالت اساسي پروتئيني مشکلي در حوزه تامين بازار احساس نميکند.

عليرضا ولي با تاکيد بر اينکه قيمت منطقي مرغ در ش//رايط کنوني نهايتا کيلويي 7200 تا 7500 تومان است، گفت: اگر عرضهکننده يا فروشندهاي م//رغ را بيش از اي//ن قيمت به مردم ميفروشد، دستگاههاي نظارتي بايد با آن برخورد کنند و جلوي گرانفروشي را بگيرند. پشتپرده سند گرانفروشي البته مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوش//تي با بيان اينکه با توج//ه به هزينهه//اي توليد مانند قيمت جوجه يکروزه، خوراک مرغ، هزينه سرقفلي و ... قيمت مرغ در بازار گران نيست، گفت: قيمت جوجه يک روزه در گذش//ته حدود 1200 تومان ب//ه ازاي هر قطعه ب//ود اما هماکنون هيچ مرغ//داري اين محص//ول را که الزمه توليد اوس//ت، کمتر از قطعهاي 1700 توم//ان نميخ//رد و امروز هر قطعه جوج//ه ي//کروزه از 2300 تا 2700 توم//ان فروخته ميش//ود که البته عرضهکنندگان اين محصول به مرغداران فاکتور نميدهند چراکه سند گرانفروشي آنهاست و اگر دستگاههاي نظارت//ي متوج//ه ش//وند، ب//ا آنه//ا برخورد ميکنند.

محمدعلي کماليسروستاني افزود: از سوي ديگر قيمت نهادههايي مانند ذرت ح//دود 10 درصد افزايش پيدا کرد و اين مس//اله در کن//ار افزايش هزينههاي سرقفلي و ديگر هزينههاي تولي//د عاملي ش//ده ت//ا قيمت مرغ گرانتر ش//ود و با اين شرايط به نظر ميرس//د اگر قيمت مرغ به کيلويي 8200 هم برس//د، گران نيس//ت. در حالي که ام//روز باوجود افزايش 39 درص//دي قيمت جوجه ي//کروزه و افزاي//ش 10 درصدي ذرت به عنوان ي//ک نهاده توليد قيمت مرغ کمتر از 9 درصد افزايش يافته و اين محصول را 4600 توم//ان به صورت نقدي از مرغداران خريداري ميکنند قيمت م//رغ خري//داري ش//ده از مرغداران حداقل بايد 5700 تومان باشد.

پيش/نهاد تنظيم بازار مرغ به بخشخصوصي

مديرعام//ل اتحادي//ه سراس//ري مرغ//داران م//رغ گوش//تي گفت: در شرايط عادي هزينه جوجه يک روزه 11 درصد هزينههاي توليد گوش//ت م//رغ را به خود اختصاص ميدهد اما ام//روز اين عدد به بيش از 40 درصد رسيده اس//ت که غيرمنطقي به نظر ميرس//د و بايد ب//راي آن فکري کرد و از س//وي ديگر نيز مرغداران در ايام تعطيالت نوروز و ش//ب عيد که تصور ميکردن//د ميتوانند با ب//ازاري بهتر زيان س//ال گذش//ته خ//ود را جبران کنند با عرضه مس//تمر گوش//ت مرغ دولتي از سوي شرکت پشتيباني امور دام نتوانس//تند آن طور که بايد بازار مناسبي داشته باشند.

کمالي سروستاني اعالم کرد: بارها پيشنهاد کرديم که تنظيم بازار مرغ، تامين ذخاير اس//تراتژيک و مديريت توليد را به اتحاديه و بخشخصوصي واگذار کنند تا نوسان هر ساله بازار مرغ از سوي فعاالن اين بازار کنترل شود و بتوانيم توليد را از جوجهريزي تا خروج مرغ از س//النهاي پرورشي و خريد و فروش اين محصول رصد کنيم. نگاهي به روند قيمت مرغ نگاهي اجمالي به روند قيمت مرغ طي 14 سال )از 1380 تا (1394 نشان ميدهد که اين عدد تقريبا هميش//ه غير از دو س//ال، سير صعودي داشته اس//ت. البته رشد متوس//ط آن 12/8 درصد تخمي//ن زده ميش//ود. طبق جداول منتشر ش//ده از طرف انجمن توليدکنندگان جوجه يک روزه، قيمت مرغ در س//ال 08، در عمدهفروشيها ح//دود يکه//زار و 97 توم//ان در هر کيلوگرم بوده است، در حالي که همين عدد در س//ال 94 ب//ه پنجهزار و 898 تومان ميرس//د. البته داليل مختلفي را ميتوان براي اين افزايش قيمت نام برد که مهمترين آنها قيمت خوراک و جوجه است، بهگونهاي که ميتوان به راحتي منحن//ي مربوط به نرخ مرغ را بر منحنيهاي قيمت نهادهها منطبق کرد. به عبارتي ارتباط اين دو، رابطهاي مستقيم تلقي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.