12

Jahan e-Sanat - - News -

ايرن/ا- بانک مرکزي پاکس//تان روز جمعه گذش//ته با صدور بيانيه رسمي، از امضاي توافقنامه با بانک مرکزي ايران در زمينه همکاريهاي بانکي و مکانيس//م پرداخت خبر داد. اين در حالي است که رقم کنوني مبادالت تجاري رسمي ايران و پاکستان کمتر از يک ميليارد دالر است اما انتظار ميرود به دليل فراهم شدن زمينهها پس از امضاي توافقنامه بانکهاي مرکزي دو کش//ور، اين رقم ظرف دو ماه آينده از يک ميليارد دالر فراتر رود.

بر همين اساس رييس فدراسيون اتاقهاي بازرگاني و صنايع پاکستان ضمن ابراز خرسندي از امضاي توافقنامه اخير ميان بانکهاي مرکزي ايران و پاکستان گفت: اين توافقنامه باعث رشد قابل توجه در حجم مبادالت تجاري ميان دو کشور در ماههاي آينده خواهد شد.

زبير طفيل که از نزديک در جريان مذاکرات بانکي ايران و پاکستان با هدف فعالسازي کانالهاي بانکي ميان دو کشور قرار دارد، گفت: بانک مرکزي پاکس//تان روند دعوت از بانکهاي اين کش//ور را براي تعامل و همکاري با بانکهاي ايراني آغاز کرده است.

وي افزود: بانک مرکزي پاکستان سه يا چهار بانک اين کشور را براي شروع تعامالت بانکي با بانکهاي ايراني معرفي خواهد کرد و اميدواريم روند گشايش اعتبار اسنادي )السي( از طريق بانکهاي دو کشور طبق قوانين و مقررات بينالمللي تا يک ماه ديگر شروع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.