اختالفنظردرموردميزانسرمايهگذاريخارجي پس از برجام

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي که پس از برجام تا پايان سال ‪11 59،‬ ميليارد و 800 ميليون دالر سرمايهگذاري خارجي شده اما به گفته رييس کميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني ايران، از اين رقم تنها 1/5 ميليارد دالر عملياتي شده است.

فري//ال مس//توفي ب//ا اعالم اي//ن خب//ر گف//ت: عملياتي ش//دن بقيه س//رمايهگذاريهاي خارجي جذب شده در سال 95 زمانبر است و نبايد از عملياتي شدن آن نااميد شد.

وي افزود: مجوز س//رمايهگذاري خارجي توس//ط سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران صادر ميش//ود و مدت زمان هر مجوز شش ماه اس//ت که بايد ظرف مدت مذکور اقدامات الزم در راستاي عملياتي شدن آن انجام شود.

مستوفي با بيان اينکه درخواست براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف از جمله انرژي تجديدپذير بوده است، گفت: اين درخواستها توسط کشورهاي مختلف از جمله آلمان، ترکيه، افغانستان، ايتاليا و ... بوده است.

رييس کميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه کشور ايران ي//ک درص//د جمعيت دنيا و هفت درصد منابع طبيعي دنيا را در اختيار دارد، بيان کرد: بنابراين با توجه به امکانات و پتانسيلهاي ايران، انتظار ما از جذب س//رمايهگذاري خارجي بيشتر از اين ارقام است اما براي جذب سرمايهگذاري بيشتر بايد بسترهاي الزم فراهم شود.

وي گف//ت: با رفع برخي محدوديتهاي بينالمللي از جمله بخشهايي از تحريمها سرمايهگذاري خارجي از حدود 2/5 ميليارد دالر در سالهاي گذشته به حدود 12 ميليارد دالر در س//ال 95 رس//يد اما باز هم ظرفيت زيادي براي جذب سرمايهگذاري خارجي وجود دارد.

مس//توفي با بيان اينکه ب//راي جذب س//رمايهگذاري خارجي بايد امنيت سرمايهگذار بيشتر، بوروکراسي اداري کمتر و وضعيت کسبوکار رونق يابد، بيان کرد: برچيده شدن مساله فساد اقتصادي هم يکي از راههاي رونق سرمايهگذاري خارجي است. رييس کميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ارز چندنرخي در کشور گفت: يکي از معضالت سرمايهگذاري خارجي در کشور ارز چندنرخي است که اين موضوع بايد حل شود.

وي با بيان اينکه امضاي برجام برخي مشکالت و محدوديتهاي بينالمللي را حل کرد، گفت: اما موضوع اصلي يعني مش//کل برقراري روابط بانکي هنوز به طور کامل حل نشده و ما نتوانستهايم ارتباطات بانکي را با ساير کشورها به صورت صد درصد برقرار کنيم.

مستوفي با بيان اينکه بانکهاي کشور از استانداردهاي بينالمللي برخوردار نيس//تند، گفت: کفايت سرمايه بانکهاي ايراني در مقايسه با کفايت سرمايه بانکهاي بينالمللي بسيار پايين است و اين دو موضوع نيازمند استانداردسازي و تطابق با بانکهاي بينالمللي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.