1-شرحمشخصاتفنیکاال:)شرحکاملمشخصاتفنیکاالهابههمراههمینآگهیدرسایتفوقالذکرموجودمیباشد(.قطعاتیدکیشیرآالت 2-نوعومبلغتضمین:پسازتاییددرمرحلهارزیابیکیفی،ارائهضمانتنامهمعتبربانکیششماهیاسهماههقابلتمدیدیارسیدواریزوجهنقد)شمارهحسابجهتواریز

Jahan e-Sanat - - News - 4-ارسالاسنادمناقصه: 2-4(تاریخگشایشپیشنهاداتمالیپسازبررسیپیشنهاداتفنیشرکتها،اعالمخواهدشد.

FMC SLP-3191904028,

شرکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبیمستقردرشیرازدرنظرداردمطابقشرایطومشخصاتذیل،قطعاتیدکیشیرآالت FMC موردنیازمنطقهعملیاتی آغاروداالنخودراازشرکتهایتولیدکنندهویاتامینکنندهواجدشرایطتامیننماید.ازمتقاضیانشرکتدرمناقصهدعوتمیشودبامراجعهبهسایت WWW.SZOGPC.COM پسازمطالعهدقیقشرایطعمومیواختصاصیمناقصهومشخصاتفنیکاالیموردنیاز)درپایینهمینآگهی(درصورتیکهتواناییتهیهکاالراداشتهباشند،نسبتبهتکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصهگران مربوط به اداره تدارکات کاال و تهیه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به این امور ارسال نمایند.

FMC وجهباهماهنگیامورمالیمشخصمیگردد(بهمبلغ000ر000ر161 ریالبهنامشرکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبیالزامیست. 3-مهلتتحویل:آخرینمهلتتحویلفرمهایتکمیلشدهارزیابیکیفیتاپایانوقتاداریروز61/2/69 میباشد. 1-4(پسازانجامارزیابیکیفی،شرکتهایتاییدشدهملزمبهارائهپاکاتضمانتنامه)بهمبلغ000ر000ر161 ریال(،پیشنهادفنیوپیشنهادمالیظرفمدتزماندوهفته میباشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.