احتمال گراني دوباره گوشت در پي صادرات

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-بااينکهبهگفتهرييساتحاديهگوشتگوسفندي،قيمتگوشت نسبت به هفته گذشته تغييري نداشته است اما شنيدهها حاکي از صدور مجوز براي صادرات دام از کشور است که با توجه به سيلي که اتفاق افتاده، صادرات ميتواند باعث گراني دوباره گوشت شود.

علياصغر ملکي با بيان اينکه در صورتي که صادرات بيرويه نشود، ما به روزهاي گراني گوشت گوسفندي برنخواهيم گشت، گفت: اما براساس اطالعاتي که داريم، قرار اس//ت براي صادرات دام از کش//ور مجوز صادر ش//ود. اگر اين اتفاق رخ دهد عدهاي دامها را از س//طح بازار جمعآوري و روانه بازار کشورهايي مانند امارات ميکنند در نتيجه در داخل با کمبود مواجه ميشويم.

گفتني است درحال حاضر هر کيلوگرم شقه بدون دنبه براي مغازهداران بين 34 تا 35 هزار تومان و براي مصرفکنندگان 38 هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.